6 czerwca 2017

Aktualności

Zadanie finansowane w ramach Małej Dotacji ze Środków Województwa
Zachodniopomorskiego w kwocie 10 000 zł.
Anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV oraz poszerzenie oferty diagnostycznej w
kierunku innych chorób przenoszonych drogą płciową „Zadbaj o siebie i swoich bliskich”
2023 r.

Zadanie publiczne dotyczy poszerzenia i zwiększenia oferty anonimowych i
bezpłatnych badań – szybkich testów w kierunku HIV, HCV i i kiły w województwie
zachodniopomorskim. Od 4 lat w okresie wakacji prowadzimy akcje profilaktyczne
skierowane do ogółu społeczeństwa pod nazwą Bulwary Szczecińskie. Tam też w
ramach redukcji szkód i promocji zdrowia oferujemy osobą zainteresowanym
wykonanie szybkich testów w kierunku HIV. W naszym projekcie chcemy dotrzeć
do rożnych grup społecznych, które podejmują ryzykowne zachowania seksualne,
bardzo często niezabezpieczone a które z dużym prawdopodobieństwem nigdy nie
zgłoszą się stacjonarnie do PKD. Ogólnym celem naszych działań są aktywności
prozdrowotne, ukierunkowane na zmniejszenie zakażeń chorób przenoszonych
drogą płciową w tym HIV oraz promocja zdrowia i promowanie zasad
bezpieczniejszych zachowań seksualnych. Ponadto działania obejmą udzielanie
wsparcia, zbudowanie pozytywnej relacji, edukacja, rozwiązywanie problemów,
poznanie środowiska. Nasze działania mają na celu wyposażenie odbiorców w
wiedzę na temat zdrowia i dbałości o całokształt dobrostanu psychicznego.
Zwracamy uwagę, że pracujemy z wykorzystaniem strategii redukcji szkód. W
ramach zadania, podczas akcji profilaktycznych będzie można wykonać
anonimowo, bezpłatnie szybkie testy w kierunku HIV, HCV i kiły. Będzie można
porozmawiać ze konsultantem PKD, specjalistą terapii uzależnień, psychologiem,
otrzymać materiały edukacyjne (profesjonalnie przygotowane ulotki, dotyczące
HIV, Kiły, HCV), zasięgnąć informacji na temat dostępnych form pomocy oraz
skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych i anonimowych porad. Projekt
wypełnia lukę w województwie zachodniopomorskim w zakresie diagnostyki i
profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.
Cel główny 1. Wykrywanie nowych zakażeń HIV, kiły, HCV w województwie
zachodniopomorskim. 2. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia HIV, Kiły i
HCV wśród osób zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim. Cele
szczegółowe 1. Zwiększenie oferty bezpłatnych i szybkich badań na obecność
przeciwciał anty- HIV, kiły, HCV poprzez bezpośredni kontakt z klientem. 2. Pomoc
w zmniejszeniu stresu i napięcia u pacjenta z sytuacji testowania. 3. Promowanie
bezpieczniejszych zachowań seksualnych. 4. Udzielenie emocjonalnego wsparcia
osobom z rozpoznanym zakażeniem HIV. 5. Pomoc osobom z rozpoznanym

zakażeniem HIV w podjęciu decyzji zgłoszenia się na leczenia ARV. Cele będą
realizowane poprzez prace konsultantów, edukatorów w wymiarze 36 godz. pracy
w terenie. I wykonania anonimowo i bezpłatnie po około 280 testów w kierunku
HIV, HCV i miły. Miejsce realizacji zadania 1. Siedziba Stowarzyszenia DA DU,
Szczecin ul. Arkońska 4. 2. Działania testowania: Poradnia Uzależnień Powrót z U,
drogi dojazdowe i wyjazdowe ze Szczecina, drogi szybkiego ruchu, ośrodek Monar
Marianówek , Ośrodek Monar Babigoszcz. Grupa docelowa Adresatami zadania są
osoby zamieszkujące teren województwa zachodniopomorskiego, uczęszczające
do Poradni Uzależnień, przebywające na stacjonarnym leczeniu uzależnień w
Ośrodku MONAR w Marianówku i Babigoszczy oraz osoby świadczące usługi
seksualne, przebywające i pracujące na trasach szybkiego ruchu, drogach
dojazdowych do Szczecina oraz ich klienci. Szczególnie skierowany jest do osób o
ryzykownych zachowaniach w kontekście możliwości transmisji zakażenia zarówno
HIV i innych chorób przenoszonych poprzez kontakty seksualne. Ważny jest fakt
anonimowości badań, że żadna z osób nie wyjawia swoich danych osobowych i
fakt , że badania są bezpłatne i powszechne. Jest to jeden z czynników, który
również zachęca do wykonania badania, testowania się a tym samym zadbanie o
swoje zdrowie.

Działania środowiskowe wśród kobiet pracujących w seks biznesie zmierzających
do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych. Program dofinansowany przez Województwo
Zachodniopomorskie w kwocie 13 000 zł.
Działania środowiskowe wśród kobiet pracujących w seks biznesie zmierzających
do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych dotyczą działań środowiskowych, profilaktycznych,
informacyjnych i edukacyjnych w środowisku kobiet podejmujących ryzykowne
zachowania, w tym świadczących usługi seksualne na terenie Województwa
Zachodniopomorskiego. Celem głównym zadania jest przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym w środowisku kobiet podejmujących
ryzykowne zachowania. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów
szczegółowych tj.: zmiana stylu życia, dążenie do aktywizacji zawodowej i
społecznej, podniesienie poziomu wiedzy w środowisku kobiet świadczących
usługi seksualne na temat działania i szkodliwości stosowania narkotyków oraz ich
wpływu na fizjologiczne i społeczne funkcjonowanie człowieka, ograniczenie szkód
zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych wśród okazjonalnych użytkowniczek
narkotyków i tzw. dopalaczy, osób zagrożonych uzależnieniem i członków ich
rodzin i bliskich, zaktywizowanie społeczności użytkowników do zmiany stylu życia,
ograniczenie popytu na narkotyki i tzw. dopalacze poprzez edukację i informację,
przeciwdziałanie zakażeniu: HIV, HBV, HCV i in. poprzez zwiększenie poziomu
wiedzy o chorobach zakaźnych przenoszonych drogą płciową. Miejsca, w których
pracują kobiety to często drogi szybkiego ruchu, to drogi dojazdowe na terenie
Województwa Zachodniopomorskiego. Charakter pracy bardzo często wymusza na
tych kobietach tzw. „znieczulanie się narkotykami i alkoholem”. Świadczenie usług
seksualnych przez kobiety narażone jest na wszelkie zagrożenia tj. uzależnienie od
środków psychoaktywnych, przemoc ze strony klientów czy zakażenie chorobami
przenoszonymi drogą kontaktów seksualnych. W trakcie działań środowiskowych
prowadzimy profilaktykę dotyczącą uzależnień, profilaktykę z zakresu wiedzy
HIV/AIDS i STI, problematyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem
dostępnych ostatnio na rynku dopalaczy. Rozdajemy nieodpłatnie materiały
edukacyjne. Informujemy o ofercie pomocowej w zakresie uzależnień, przemocy
czy chorób wenerycznych w Województwie Zachodniopomorskim oraz
informujemy o możliwości bezpłatnego i anonimowego testowania się w kierunku
HIV, HCV i kiły w Punkcie Informacyjno–Diagnostycznym w Szczecinie i Koszalinie.
W trakcie działań środowiskowych staramy się wyposażyć nasze klientki w
umiejętności radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach, radzenia sobie z emocjami
i asertywnością. Staramy się pokazać im inną drogę, życie wolne od uzależnień, od

pracy wolnej od napiętnowania społecznego i moralnego. W trakcie działań
środowiskowych planujemy 18 wyjazdów na drogi powiatowe województwa
Zachodniopomorskiego. i drogi szybkiego ruchu ze Szczecina/do Szczecina.

Program NIC O NAS BEZ NAS – EDYCJA 2023. Zadanie
współfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie
24 700 zł.
Program jest kontynuacją poprzednich lat działań, który jest skierowany do
osób seropozytywnych i ich rodzin i bliskich. Został on opracowany na
potrzeby działalności Stowarzyszenia Wolontariuszy „DA DU” dla
mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecina.
Zwiera działania skierowane do dorosłych, dzieci i młodzieży zakażonej
wirusem HIV i chorych na AIDS. Działania skierowane są do wszystkich osób
zainteresowanych w obszarze poradnictwa, wsparcia, interwencji kryzysowej,
samopomocy. W strukturach Stowarzyszenia DA DU są osoby zakażone i to
one bardzo często są filarem pomocy dla innych osób z HIV, szczególnie w
trudnym okresie, jakim jest otrzymanie testu HIV.
Cel ogólny zadania:
· Poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej, głownie obniżenie
poziomu lęku u osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i
bliskich.
· Wzmacnianie motywacji ludzi z HIV do leczenia antyretrowirusowego
oraz do nieprzerywania leczenia, motywacji do powrotu do aktywności
zawodowej i społecznej.
Cele szczegółowe zadania:
 Poprawa jakości życia ludzi z HIV i funkcjonowania osób żyjących z
HIV/AIDS i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem osób
zakażonych bardzo długo, powyżej 20 lat
 Pomoc psychologiczna, społeczna, socjalna, pomoc w przełamywaniu
barier i nietolerancji społecznej,

 Szkolenie i dokształcanie osób seropozytywnych – wzrost wiedzy,
 Nabycie umiejętności znajdywania i dbania o swój czas relaksu i
wypoczynku,
 Integracja w środowisku osób seropozytywnych z aktywizacja społeczną
i zawodową.
 Obniżenie napięcia spowodowanego „życiem z HIV”,
 Uczenie korzystania z własnych osobistych zasobów w radzeniu sobie z
trudnościami życiowymi i radościami,
 Uświadamianie sobie własnej wartości, wyrobienia w sobie szacunku
dla siebie i znalezienia siły w byciu osobą żyjąca z HIV,
 Ewaluacja życia warunków osób seropozytywnych.
Działania programu to: Grupa otwarta Wsparcia dla osób
seropozytywnych, wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny, Konsultacje
specjalistyczne dla osób seropoztywnych i ich rodzin (prawnik,
psycholog, konsultant HIV.AIDS).

Program Świadoma w pracy – dbam o zdrowie – edycja 2023r.
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody
Zachodniopomorskiego w kwocie 6 670 zł.

Zadanie jest kontynuacją zadań z lat poprzednich. Celem głównym zadania
będzie zapobieganie zakażeniom HIV, HBV, HCV i innych chorób
przenoszonych drogą płciową wśród kobiet świadczących usługi seksualne.
Cel główny zadania zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych
tj.: przekazanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z HIV/AIDS oraz innych
chorób przenoszonych drogą płciową oraz zasad bezpieczniejszego seksu,
przekazanie wiedzy na temat szkodliwości przyjmowania środków
psychoaktywnych, ich działania i wpływu na ryzykowne zachowania wśród
kobiet świadczących usługi seksualne, przekazanie rzetelnych informacji o

instytucjach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz pomocy w
obszarach problematyki HIV/AIDS i STI, uzależnień, przemocy i innych w
mieście Szczecinie i województwie zachodniopomorskim, wspieranie działań z
zakresu redukcji szkód zdrowotnych, zwiększenie ilości kobiet świadczących
usługi seksualne stale korzystających z prezerwatyw i lubrykantów jako
środków zmniejszających ryzyko zakażenia: HIV, HCV, HBV i STI. W trakcie
realizacji zadania zostaną przeprowadzone działania środowiskowe wśród
kobiet świadczących usługi seksualne, które pracują przy drogach wjazdowych
i wylotowych ze Szczecina, w trakcie prowadzonych działań środowiskowych
będziemy realizować działania edukacyjne dot. profilaktyki HIV/AIDS, HAV,
HBV, HCV i innych chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych a
także skupimy się na profilaktyce dot. Uzależnień. W ramach prowadzonych
działań środowiskowych zakładamy dwa wyjazdy w miesiącu na drogi
wjazdowe i wyjazdowe ze Szczecina. Jedno działanie środowiskowe przy
drogach wjazdowych i wyjazdowych ze Szczecina będzie trwało 2 godz.
Zakładamy 16 wyjazdów na działania środowiskowe w których będzie brało
udział 2 realizatorów zadania.

Programy które realizujemy w 2023

1. PUNKT PKD – finansowany ze środków Krajowego Centrum ds. AIDS. 

2.  PUNK PKD- Wykonaj test w kierunku HIV! – Zadbaj o siebie i swoich bliskich!- Finansowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego- dofinasowanie w kwocie 14 578, 20 zł. 

Zadanie publiczne obejmuje anonimowe i bezpłatne wykonywanie badań wykrywających zakażenia HIV wśród kobiet i mężczyzn w wieku  powyżej 18 lat, aktywnych seksualnie, którzy podejmowali w swoim życiu  ryzykowne zachowania tj. stosunki seksualne  bez zabezpieczenia, którzy są mieszkańcami  lub przebywają na terenie  województwa zachodniopomorskiego, szczególnie uwzględniając  obcokrajowców, osoby z Ukrainy, które przebywają  w województwie zachodniopomorskim  ze względu  na wojnę w Ukrainie. Barierą dla wirusa nie jest wiek w związku z powyższym w ramach zadania adresatami są osoby w każdym wieku nie ograniczamy dolnej granicy wieku Oczekiwania społeczne na badania w kierunku HIV są z roku na rok  coraz większe.  Szczególnie, że są to badania których nie uwzględnia NFZ w ofercie  tzw. koszyka badań/ usług  POZ. Laboratoria prywatne wykonują badania na obecność przeciwciał anty – HIV, ale klient z wynikiem testu pozostawiony jest sam sobie.  Wykonanie testu w laboratorium komercyjnym  nie wiąże się z poradnictwem okołotestowym, które uwzględnia okno serologiczne/diagnostyczne, pozostaje   z wynikiem, którego nie umie zinterpretować i co dalej ma robić. Testowanie na obecność przeciwciał anty –HIV  w ramach realizacji  zadania będzie  połączone  z poradnictwem przed i po teście.

Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii – kontynuacja 2023. Zadanie –
współfinansowane ze środków Gminy Miasta Szczecin
Celem prowadzonych przez Stowarzyszenie działań w ramach przedmiotowego
zadania będzie: 1) Ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych
wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i tzw. dopalaczy, osób
zagrożonych uzależnieniem, członków ich rodzin i bliskich. 2) Podniesienie
poziomu wiedzy mieszkańców Szczecina na temat działania i szkodliwości
stosowania narkotyków oraz ich wpływu na fizjologiczne, społeczne,
psychologiczne i ekonomiczne funkcjonowanie człowieka. 3) Zaktywizowanie
społeczności użytkowników do zmiany negatywnych nawyków i stylu życia, mające
na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego. 4) Udzielanie szeroko
rozumianego wsparcia osobom przyjmującym środki psychoaktywne w sposób
szkodliwy i ryzykowny. 5) Ograniczenie popytu na narkotyki i tzw. dopalacze
poprzez edukację i informację. 6) Przeciwdziałanie zakażeniom poprzez
zwiększenie poziomu wiedzy o chorobach zakaźnych przenoszonych drogą
płciową. 7) Informowanie o dostępnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą,
zapobieganiem oraz leczeniem narkomanii. 8) Zapewnienie bezpłatnego wsparcia
osobom eksperymentującym z narkotykami lub stosującymi narkotyki szkodliwie
9) Prowadzenie linii wsparcia dostępnej dla użytkowników narkotyków, ich rodzin i
bliskich, 2h dziennie przez co najmniej 5 dni w tygodniu w trakcie realizacji
zadania. promocyjnych z wykorzystaniem lokalnej prasy.
Zadanie zostało podzielone na cztery podstawowe moduły: MODUŁ I –
Profilaktyczny Tramwaj (kontynuacja od 15 lat). Profilaktyczny tramwaj to
innowacyjne podejście w profilaktyce zachowań prozdrowotnych. Prowadzone
działania skierowane są bezpośrednio do odbiorcy w trakcie jego codziennej. W
tramwaju obecny będzie bezpłatny punkt informacyjny prowadzony przez
specjalistę terapii uzależnień, w którym pasażerowie będą otrzymywali zestaw
materiałów informacyjnych i gadżetów oraz będą mieli możliwość rozmowy z
edukatorami i konsultantami na temat uzależnienia od narkotyków, dopalaczy,
leków i innych substancji psychoaktywnych. Dzięki długiej trasie i czasie przejazdu
tramwaju przez główne ulice Szczecina oraz zorganizowaniu akcji czterech
przejazdów w roku, informacja dotrze do dużej grupy odbiorców. Przejazd
Tramwajem Profilaktycznym pozwoli przede wszystkim na dostarczenie wiedzy
mieszkańcom Szczecina na temat szkodliwości stosowania środków
psychoaktywnych, ich wpływu na życie człowieka oraz dostępnych form pomocy

na terenie naszego miasta. Cztery przejazdy zorganizujemy w godzinach pomiędzy
10.00 a 16.00, czyli w czasie największej aktywności komunikacyjnej. Daty
przejazdów: 10.06.2023 r., 24.06.2023 r., 08.07.2023 r., 05.08.2023 r.
MODUŁ II – Prowadzenie bezpłatnej Linii Wsparcia – Porozmawiaj ze mną tel. 880
815 801 (kontynuacja od 4 lat) Od ponad dwudziestu lat wspieramy młodzież i
dorosłych w radzeniu sobie z różnego rodzaju problemami takimi jak uzależnienia,
przemoc, szkodliwe bądź ryzykowne stosowanie środków psychoaktywnych,
problemy wychowawcze, stres, nieumiejętność radzenia sobie z emocjami,
problemy adolescencji. Okres dojrzewania jest szczególnym okresem w życiu
każdego człowieka wymagającym wsparcia na wielu płaszczyznach rozwojowych.
Okres ten często przebiega w sposób burzliwy, z niepokojem, lękiem, smutkiem,
poczuciem zagubienia w świecie. Skrajnie może on się przejawiać w formie prób
samobójczych, uzależnień, zachowań przestępczych, niewydolności szkolnej,
depresji.
MODUŁ III – Świadomy i bezpieczny wypoczynek (kontynuacja od 6 lat).
Kontynuacja środowiskowej społecznej kampanii profilaktycznej pn. „Bulwary
Szczecińskie – świadomy i bezpieczny wypoczynek” stanowić będzie VI edycję
projektu prowadzonego w mieście od 2018 roku. Dotychczasowe edycje zostały
zrealizowane i rozliczone zgodnie z przyjętymi założeniami. Poprzednich pięć akcji
informacyjnych przyniosło wymierne rezultaty, a przeprowadzone badania
ankietowe wykazały, że dzięki działaniom znacznie wzrósł poziom wiedzy i
świadomości mieszkańców na temat szkodliwych skutków stosowania substancji
psychoaktywnych. Stowarzyszenie zaplanowało kontynuację projektu z lat
ubiegłych i przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych nad Odrą z
uzupełnieniem informacji nt. zagrożenia epidemicznego, skierowanych głównie do
osób spożywających alkohol i inne substancje psychoaktywne, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży i studentów. Działania te mają na celu wyposażenie
odbiorców w wiedzę na temat zdrowia publicznego, skutków spożywania alkoholu
i narkotyków, czy nauczenie świadomego i spokojnego wypoczynku nad wodą z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego. Realizatorzy będą
motywować osoby mające problem z uzależnieniem do podjęcia odpowiedniej
terapii. Nasze akcje profilaktyczne nie są ukierunkowane wyłącznie na działania
edukacyjne. Stowarzyszenie koncentruje się także na pokazywaniu pozytywnych
stron życia w abstynencji oraz wskazaniu alternatywnych i bezpiecznych form
spędzania czasu wolnego bez korzystania z substancji psychoaktywnych. Działania
streetworkerskie wraz z punktem informacyjnym prowadzone będą w weekendy
(piątek i sobota) w godzinach późnopopołudniowych i wieczornych (od godziny
17:00 do 22:00), czyli w czasie przebywania na Bulwarach największej liczby osób.

Planujemy przeprowadzenie 11 akcji profilaktycznych X 5 godz. Daty akcji:
23.06.2023 r., 24.06.2023 r., 30.06.2023 r., 01.07.2023 r., 14.07.2023 r.,
15.07.2023 r., 29.07.2023 r., 04.08.2023 r., 05.08.2023 r., 25.08.2023 r.,
26.08.2023
MODUŁ IV – Działania środowiskowe w środowisku osób podejmujących
ryzykowne zachowania (narkotyki, dopalacze, leki, niebezpieczne kontakty
seksualne). Celami szczegółowymi tego działania jest podniesienie poziomu
wiedzy w osób świadczących usługi seksualne na temat działania i szkodliwości
stosowania narkotyków oraz ich wpływu na fizjologiczne i społeczne
funkcjonowanie człowieka, ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i
ekonomicznych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i tzw. dopalaczy,
osób zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin i bliskich, zaktywizowanie
społeczności użytkowników do zmiany stylu życia, ograniczenie popytu na
narkotyki i tzw. dopalacze poprzez edukację i informację, przeciwdziałanie
zakażeniu: HIV, HBV, HCV i in. poprzez zwiększenie poziomu wiedzy o chorobach
zakaźnych przenoszonych drogą płciową. W trakcie działań środowiskowych
prowadzimy profilaktykę dotyczącą uzależnień, profilaktykę z zakresu wiedzy
HIV/AIDS i STI, poruszamy problematykę uzależnień ze szczególnym
uwzględnieniem dostępnych na rynku dopalaczy. Rozdajemy nieodpłatnie
materiały edukacyjne. Informujemy o ofercie pomocowej w zakresie uzależnień,
przemocy czy chorób przenoszonych drogą płciową oraz informujemy o
możliwości bezpłatnego i anonimowego testowania się w kierunku HIV, HCV i kiły
w Punkcie Informacyjno–Diagnostycznym w Szczecinie. Wieloletnia praca
środowiskowa z osobami świadczącymi usługi seksualne potwierdza, że jest to
grupa, w której występuje wiele problemów społecznych począwszy od
problemów rodzinnych, zawodowych, uzależnień od środków psychoaktywnych i
problemów zdrowotnych. Często doświadczenia z dzieciństwa, gdzie doświadczały
zaniedbań wychowawczych ze strony opiekunów nadużywających środków
psychoaktywnych, przemocy seksualnej, wtórnej wiktimizacji, wczesnej inicjacji
seksualnej, często bez ich świadomej zgody powoduje, że osoby te nie radzą sobie
w życiu dorosłym, sięgając po środki psychoaktywne, wchodząc w związki
przemocowe czy pracując pod wpływem środków psychoaktywnych narażają
swoje zdrowie. W trakcie działań środowiskowych staramy się wyposażyć naszych
beneficjentów w umiejętności radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach, radzenia
sobie z emocjami i asertywnością.

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 Nazwa programu :  Pilotażowe badanie przesiewowe (screeningowe) w kierunku kiły i HCV połączone z poradnictwem okołotestowym w Punkcie Konsultacyjno Diagnostycznym w szczecinie

 Umowa NR 02/282/24 z dnia 02.stycznia 2024rku

Cel główny projektu: 

Wykrywanie nowych zakażeń  w województwie zachodniopomorskim

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się  zakażenia  HIV w województwie zachodniopomorskim

Dofinansowanie na rok 2024: Krajowe Centrum ds. AIDS: na rok 2024 kwota  42 534,80  (czterdzieści dwa tysiace pięćset trzydzieści cztery zł 80/100)

I „Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny wykonujący badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie połączone z poradnictwem okołotestowym”

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS NA LATA 2017-2021.

PUNKT KONSULTACYJNO- DIAGNOSTYCZNY WYKONUJĄCY BADANIA W KIERUNKU HIV ANONIMOWO I BEZPŁATNIE POŁĄCZONY Z PORADNICTWEM OKOŁOTESTOWYM W SZCZECINIE

Opis projektu

Cel główny projektu:

1. Wykrywanie nowych zakażeń HIV w województwie zachodniopomorskim.

2. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia HIV w województwie zachodniopomorskim.

Cele szczegółowe

1. Zwiększenie oferty bezpłatnych badań na obecność przeciwciał anty- HIV dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

2. Pomoc w zmniejszeniu stresu i napięcia u pacjenta z sytuacji testowania.

3. Promowanie bezpieczniejszych zachowań seksualnych.

4. Udzielenie emocjonalnego wsparcia osobom z rozpoznanym zakażeniem HIV

Adresatami projektu są osoby zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego i z innych województw, jak również obcokrajowcy przebywający w Polsce, którzy dobrowolnie zgłoszą się do Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w Szczecinie i deklarują potrzebę oraz wyrażają zgodę na wykonanie badania w kierunku obecności przeciwciał anty- HIV.

Każda z osób chcących wykonać test otrzyma profesjonalną wiedzę dot. HIV/AIDS, minimalizowania ryzyka w kontekście sytuacji ryzykownych, zwłaszcza związanych z aktywnością seksualną. Podczas rozmowy przedtestowej oszacowane będzie przez doradcę indywidualne ryzyko możliwości nabycia zakażenia kwalifikacja do testu

Dodatkowo proponujemy wykonanie szybkich testów HCV i w kierunku kiły

Przewidywana liczba badań w kierunku HIV na rok 2021 to jest 1300.

Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny znajduje się przy ul Arkońskiej 4, na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, budynek A wejście od szczytu (Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych).

Czynny:

Poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach 15:00- 18:00

dodatkowo od października do 23 grudnia w środy 15:00- 18:00

Ze względu na prowadzone poradnictwo okołotestowe ostatnia osoba powinna się zgłosić na 30 min przez zamknięciem PKD.

II. „Wykonaj test w kierunku HIV! -Zadbaj o siebie i swoich bliskich” Projekt finansowany przez Wojewodę Zachodniopomorskie

Zadanie publiczne będzie obejmowało anonimowe i bezpłatne wykonywanie badań wykrywających zakażenia HIV ( 500 badań na obecność przeciwciał anty HIV, 500 szybkich testów HIV) wśród kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 18 lat, aktywnych seksualnie, którzy podejmowali w swoim życiu ryzykowne zachowania tj. stosunki seksualne bez zabezpieczenia, którzy są mieszkańcami lub przebywają na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Podczas dyżurów w PKD, doradcy prowadzą poradnictwo przed i po teście. Poradnictwo uwzględnia przekazanie informacji odnośnie dróg zakażenia HIV, profilaktyki, wypracowania z klientem bezpieczniejszych zachowań, które nie będą narażały na zakażenie HIV, omówienie wyniku, badania, pokierowanie pacjenta w przypadku wyniku dodatniego.

W ramach projektu dokonano zakupu prezerwatyw, i prowadzone będzie ich rozdawnictwo wśród zainteresowanych osób zgłaszających się do PKD w Szczecinie i innych aktywności realizowanych przez DADU

III. Rozbudowa sieci punktów anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV oraz poszerzenia oferty diagnostycznej w kierunku innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Finansowanie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt jest kontynuacją działań z lat ubiegłych. Zakłada testowanie w kierunku kiły (szybkie testy) i zwiększenie oferty PKD badań w kierunku HIV o dodatkowe dyżury w środy (od 01.10.-23.12.2021)

Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny ul Arkońska 4 , Szczecin – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony budynek A w Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych.

Czynny w ramach projektu w środy w godzinach 15:00- 18:00

PKD na bieżąco czynny :poniedziałki , wtorki , czwartki w godzinach 15:00- 18:00

Ze względu na prowadzone poradnictwo okołotestowe ostatnia osoba powinna się zgłosić na 30 min przez zamknięciem PKD.

IV Jestem kobietą świadomą, wykonuję badania w kierunku zakażenia HIV

Finansowanie Pozytywnie Otwarci 2020

W ramach projektu założyliśmy dotarcie do trzech grup kobiet. Pierwsza grupa to kobiety wchodzące w okres inicjacji seksualnej. Druga to kobiety czynne zawodowo, będące już w stałych związkach lub singielki w przedziale wiekowym 30- 40 lat. Trzecią stanowić będą kobiety 50+. Spotkania w grupach w formie warsztatowej, będą realizować specjaliści ds. HIV/AIDS. Do każdej z grup adresujemy spot reklamowy. Wiedzę w zakresie testowania HIV będą przekazywały osoby publiczne, znane w Szczecinie. Opracujemy i wydrukujemy ulotki, które będą zawierać niezbędne informacje dotyczące zakażenia HIV/ STI, adresu PKD w Szczecinie, Koszalinie, gdzie można wykonać anonimowo, bezpłatnie bez skierowania testy HIV z poradnictwem okołotestowym. Podamy również informacje o telefonie zaufania HIV Stowarzyszenia DADU. Poprzez zrealizowane działania kobiety będą wyposażone w wiedzę w zakresie HIV a szczególnie, jak chronić siebie i partnera przed zakażeniem HIV oraz wskazane możliwości testowania w tym kierunku.

———————————————————————————————————————————–

Działania środowiskowe w grupie kobiet świadczących usługi seksualne w województwie zachodniopomorskim – Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.Celem głównym zadania jest zapobieganie zakażeniom HIV, HBV, HCV i innych chorób przenoszonych drogą płciową wśród kobiet świadczących usługi seksualne m.in przez dystrybucję prezerwatyw i lubrykantów. Cel główny zadania zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych tj.: przekazanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz zasad bezpieczniejszego seksu, przekazanie wiedzy na temat szkodliwości przyjmowania środków psychoaktywnych, ich działania i wpływu na ryzykowne zachowania wśród  kobiet świadczących usługi seksualne, przekazanie rzetelnych informacji o instytucjach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz pomocy w obszarach problematyki HIV/AIDS i STI, uzależnień, przemocy i innych w mieście Szczecinie i województwie zachodniopomorskim, wspieranie działań z zakresu redukcji szkód zdrowotnych, zwiększenie ilości kobiet świadczących usługi seksualne stale korzystających z prezerwatyw i lubrykantów jako środków zmniejszających ryzyko zakażenia: HIV, HCV, HBV i STI. W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone działania środowiskowe w środowisku kobiet świadczących usługi seksualne, które pracują przy drogach wjazdowych i wylotowych ze Szczecina, przy drogach w pięciu powiatach województwa zachodniopomorskiego.W trakcie prowadzonych działań środowiskowych  realizujemy działania edukacyjne dot. profilaktyki HIV/AIDS, HBV, HCV, oraz innych chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych, a także
skupiamy siię na profilaktyce dot. uzależnień oraz zakażeniu COVID-19.

—————————————————————————————————————–

NIC O NAS BEZ NAS- EDYCJA 2021. PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Program jest kontynuacją poprzednich lat działań, który jest skierowany do osób seropozytywnych i ich rodzin i bliskich. Został on opracowany na potrzeby działalności Stowarzyszenia Wolontariuszy „DA DU” dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecina. Zwiera działania skierowane do dorosłych, dzieci i młodzieży zakażonej wirusem HIV i chorych na AIDS, jako profilaktyka III rzędową. Program ten powstał w wyniku pracy i doświadczeń Stowarzyszenia DA DU, które działa nieprzerwanie od 1999 roku. Jesteśmy jedyną organizacją na Pomorzu Zachodnim, która bezpośrednio zajmuje się osobami seropozytywnymi i ich rodzinami. W związku z brakiem oferty dla ww. grupy społecznej uważamy, że wypełniamy lukę pomiędzy poradnictwem testowym a leczeniem. Nasza pomoc, działania skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych w obszarze poradnictwa, wsparcia, interwencji kryzysowej, samopomocy. W strukturach Stowarzyszenia DA DU są osoby zakażone i to one bardzo często są filarem pomocy dla innych osób z HIV, szczególnie w trudnym okresie, jakim jest otrzymanie testu HIV. 

Cel ogólny zadania:

 • Poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich.
 • Wzmacnianie motywacji ludzi z HIV do leczenia antyretrowirusowego oraz do nieprzerywania leczenia, motywacji do powrotu do aktywności zawodowej i społecznej.

    Cele szczegółowe zadania:

 • Poprawa jakości życia ludzi z HIV i funkcjonowania osób żyjących z HIV/AIDS i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem osób zakażonych bardzo długo, powyżej 20 lat
 • Pomoc psychologiczna, społeczna, socjalna, pomoc w przełamywaniu barier i nietolerancji społecznej,
 • Szkolenie i dokształcanie osób seropozytywnych – wzrost wiedzy,
 • Nabycie umiejętności znajdywania i dbania o swój czas relaksu i wypoczynku,
 • Integracja w środowisku osób seropozytywnych z aktywizacja społeczną i zawodową.
 • Obniżenie napięcia spowodowanego „życiem z HIV”,
 • Uczenie korzystania z własnych osobistych zasobów w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi i radościami,
 • Uświadamianie sobie własnej wartości, wyrobienia w sobie szacunku dla siebie i znalezienia siły w byciu osobą żyjąca z HIV,
 • Ewaluacja życia warunków osób seropozytywnych.

——————————————————————————————————————–

W ramach dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego w roku 2021 otrzymaliśmy dofinansowanie do zadania   publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegającego na zapobieganiu zakażeniom HIV i zwalczaniu AIDS u ogółu społeczeństwa.  Zadanie pt.: „Świadoma w pracy – dbam o zdrowie – edycja 2021r.” jest kontynuacją działań podejmowanych w latach poprzednich. 

Celem głównym zadania jest zapobieganie zakażeniom HIV, HBV, HCV i innych chorób przenoszonych drogą płciową wśród kobiet świadczących usługi seksualne. W trakcie realizacji zadania prowadzone będą działania środowiskowe wśród kobiet świadczących usługi seksualne, które pracują przy drogach wjazdowych i wylotowych ze Szczecina, w trakcie prowadzonych działań środowiskowych będziemy realizować działania edukacyjne dot. profilaktyki HIV/AIDS, HAV, HBV, HCV i innych chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych a także skupimy się na profilaktyce dot. uzależnień. Beneficjentkom zadania przekazujemy informacje na temat instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze HIV/AIDS i uzależnień w Szczecinie i w województwie, zachęcamy do testowania się w kierunku HIV w Punktach Konsultacyjno – Diagnostycznych w Szczecinie i Koszalinie.  W każdym miesiącu realizacji zadania wyjeżdżamy dwa razy na drogi wjazdowe i wyjazdowe ze Szczecina, gdzie prowadzimy działania profilaktyczne wśród kobiet świadczących usługi seksualne.

——————————————————————————————————————–

W dniu 24 czerwca 2019 o godzinie 14.30 przy ulicy Broniewskiego 12 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DADU w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich członków.

——————————————————————————————————————–

Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU

Zadania publiczne zatwierdzone do realizacji w 2019r. finansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

Rodzaj zadania publicznegoZapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS
Tytuł zadania publicznegoŚWIADOMA W PRACY – DBAM O ZDROWIE”- edycja 2019r

Cel ogólny

 • Zwiększenie i integracja działań mających na celu zapobieganie HIV i innym chorobom przenoszonym droga płciową w środowisku kobiet prostytuujących się w województwie zachodniopomorskim  oraz zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Cele szczegółowe

 • Przekazanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z HIV/AIDS  oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz zasad bezpieczniejszego seksu;
 • Przekazanie wiedzy na temat szkodliwości przyjmowania środków psychoaktywnych, ich działania  i wpływu na ryzykowne zachowania wśród kobiet świadczących usługi seksualne;
 • Przekazanie rzetelnych informacji o instytucjach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz pomocy   w obszarach problematyki HIV/AIDS i STI, uzależnień, przemocy i innych w mieście Szczecinie i województwie zachodniopomorskim;
 • Wspieranie działań z zakresu redukcji szkód zdrowotnych;
 • Zwiększenie ilości kobiet świadczących usługi seksualne stale korzystających z prezerwatyw     i lubrykantów jako środków zmniejszających ryzyko zakażenia: HIV, HCV, HBV i STI.

Zaplanowane działania w zakresie realizacji zadania

 • Działania środowiskowe w grupie kobiet świadczących usługi seksualne;
 • Opracowanie i wydrukowanie ulotek przeznaczonych dla odbiorców zadania;
 • Zakup środków zabezpieczających (prezerwatywy i lubrykanty);
 • Ewaluacja projektu;
 • Sprawozdanie finansowe i merytoryczne zadania publicznego.

Zadanie jest kontynuacją działań realizowanych  w poprzednich latach. Program skierowany jest     do kobiet świadczących usługi seksualne, przy drogach wjazdowych i wylotowych ze Szczecina. Pomimo, że odbiorcami zadania jest wąska grupa odbiorców tj. osoby  prostytuujące się, to nasze działania obejmą ogół społeczeństwa. Należy zaznaczyć, że klientami kobiet świadczących usługi seksualne są mężczyźni z całego województwa zachodniopomorskiego, którzy są w związkach małżeńskich, partnerskich lub są po rozwodach. Z kolei kobiety pracujące przy drogach pochodzą             z wielu miejscowości województwa zachodniopomorskiego, nie tylko ze Szczecina. Głównym założeniem naszych działań jest docieranie do miejsc w których pracują kobiety świadczące usługi seksualne i wyposażenie ich w niezbędne umiejętności minimalizowania szkód zdrowotnych i społecznych związanych z podejmowaniem ryzykownych zachowań seksualnych w kontekście zakażeń HIV i innych chorób przenoszonych drogą seksualną. Działania prowadzone bezpośrednio           w miejscach pracy osób prostytuujących się są nadal jedyną skuteczną formą docierania do tego środowiska i prowadzenia działań profilaktycznych z zakresu problematyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą seksualną. W trakcie działań środowiskowych przekazywać będziemy wiedzę i informacje na temat zagrożeń jakie niesie podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych w kontekście zakażeń HIV i innymi chorobami płciowymi oraz o szkodliwości używania środków psychoaktywnych. Odbiorcom zadania przekazywać będziemy nieodpłatnie materiały edukacyjne dot. HIV/AIDS i STI, problematyki  uzależnień oraz informacje o miejscach gdzie mogą szukać pomocy i testować się w kierunku HIV, HCV cz kiły.

——————————————————————————————————————–

Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU

Zadania publiczne zatwierdzone do realizacji w 2019 finansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

Rodzaj zadania publicznego Zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS
Tytuł zadania publicznego WIEK NIE JEST BARIERĄ DLA HIV

Cel ogólny

 • Wykrywanie nowych zakażeń HIV w grupie osób 50+ w województwie zachodniopomorskim
 • Zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w grupie osób 50 + w województwie zachodniopomorskim

Cele szczegółowe

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie bezpieczniejszych zachowań seksualnych wśród osób 50 +
 • Profilaktyka, prewencja HIV wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego
 • Zwiększenie świadomości w zakresie oferty badań HIV
 • Uświadomienie zagrożeń w grupie osób 50 +

Zaplanowane działania w zakresie realizacji zadania

 • Szkolenia dla osób 50 +
 • Szkolenie dla pracowników, opiekunów osób starszych, wolontariuszy
 • Opracowanie i wydrukowanie ulotek i plakatów
 • Zakup gadżetów niezbędnych do realizacji zadania publicznego
 • Zakup prezerwatyw, lubrykantów
 • Ewaluacja projektu.
 • Sprawozdanie finansowe i merytoryczne zadania publicznego
Rodzaj zadania publicznego Zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS
Tytuł zadania publicznego Wykonaj test w kierunku HIV! – Zadbaj o siebie i swoich bliskich!

Cel główny:

 • Wykonanie badań w kierunku HIV testu połączonego z profesjonalnym poradnictwem przed i po teście, u 1 200 osób (700 testy Elia, 500 testy szybkie HIV) kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 18r..ż , którzy podjęli chociaż jeden stosunek seksualny bez zabezpieczenia, zgłaszających się do PKD w Szczecinie i uczestniczących w akcjach (urzędy, spotkanie pod Platanami, spotkania Bulwar Nadodrzański).

Cele szczegółowe:

 • Minimalizowanie ryzyka transmisji zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą aktywności seksualnej poprzez edukację, rozdawnictwo wśród pacjentów PKD prezerwatyw oraz ulotek tematycznych wśród pacjentów i zainteresowanych osób podczas innych akcji profilaktycznych.
 • Promowanie anonimowego, bezpłatnego testowania połączonego z poradnictwem okołotestowym w środowisku lokalnym wśród ogółu społeczeństwa.

Zaplanowane działania do realizacji

 • Wykonanie 700 badań na obecność przeciwciał anty- HIV. Przeprowadzenie poradnictwa okołotestowego wśród wszystkich osób zgłaszających się w celu wykonania badań HIV.
 • Wykonanie 500 szybkich testów HIV połączone z poradnictwem okołotestowyym
 • Opracowanie i rozdawnictwo , ulotek (600 szt.),

Zakup i rozdawnictwo prezerwatyw (1000szt

——————————————————————————————————————–

W ramach realizacji programu NIC O NAS BEZ NAS. WSPARCIE DLA OSÓB SEROPOZYTYWNYCH I ICH RODZIN. EDYCJA 2019 – finansowanego ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  po raz kolejny mamy propozycję działań dla osób seropozytywnych i ich rodzin. Program jest kontynuacją poprzednich lat działań, który jest skierowany do osób seropozytywnych i ich rodzin i bliskich. Został on opracowany na potrzeby działalności Stowarzyszenia Wolontariuszy  „DA DU” dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecin i zawiera działania skierowane do dorosłych, dzieci i młodzieży zakażonej wirusem HIV i chorych na AIDS, jako profilaktyka III rzędową. Program ten powstał w wyniku pracy i doświadczeń Stowarzyszenia DA DU, które działa nieprzerwanie od 1999 roku. 

Cel ogólny 

·                  Poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich.

·                  Wzmacnianie motywacji ludzi z HIV do leczenia antyretrowirusowego oraz do nieprzerywania leczenia, motywacji do powrotu do aktywności zawodowej i społecznej.

    Cele szczegółowe

 • Poprawa jakości życia ludzi z HIV i funkcjonowania osób żyjących z HIV/AIDS i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem osób zakażonych bardzo długo, powyżej 20 lat
 • Pomoc psychologiczna, społeczna, socjalna, pomoc w przełamywaniu barier i nietolerancji społecznej,
 • Szkolenie i dokształcanie osób seropozytywnych – wzrost wiedzy,
 • Nabycie umiejętności znajdywania i dbania o swój czas relaksu i wypoczynku,
 • Integracja w środowisku osób seropozytywnych z aktywizacja społeczną i zawodową.
 • Obniżenie napięcia spowodowanego „życiem z HIV”,
 • Uczenie korzystania z własnych osobistych zasobów w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi i radościami,
 • Uświadamianie sobie własnej wartości, wyrobienia w sobie szacunku dla siebie i znalezienia siły w byciu osobą żyjąca z HIV,
 • Ewaluacja życia warunków osób seropozytywnych.

         W ramach zadania proponujemy: 

1. Konsultacje i poradnictwo dla osób seropozytywnych i ich rodzin, dyżury specjalisty psychoterapeuty rodzinnego i specjalisty terapii uzależnień, lekarzem, pracownikiem socjalnym, specjalistą ds. przemocy, prawnikiem, doradcą HIV/AIDS. Dyżury będą odbywać się 4 razy w miesiącu we wtorek od godziny 12.00 do 15.00 w Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy ul. Broniewskiego 12. Z konsultacji skorzysta około 100-120 osób.

2. Wyjazd integracyjno- rehabilitacyjny dla pacjentów z HIV/AIDS Zakopane- lipiec 2019r.

 3. Szkolenie dla pacjentów i rodzin z HIV/AIDS. – grudzień 2019 r.

——————————————————————————————————————–

W ramach programu „Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie” – edycja 2019.finansowanego ze środków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Współpracy Społecznej realizujemy po raz kolejny zadania skierowane do osób świadczących usługi seksualne z województwa zachodniopomorskiego.  
Celem głównym zadania jest ograniczenie problemów społecznych i zdrowotnych związanych z używaniem alkoholu i innych substancji odurzających w środowisku kobiet świadczących usługi seksualne. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie celów szczegółowych tj. – przekazanie wiedzy na temat szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, ich działania i wpływu na ryzykowne zachowania wśród kobiet świadczących usługi seksualne; – przekazanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z HIV/AIDS, HCV, HBV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz zasad bezpieczniejszego seksu; – zmniejszenie ilości ryzykownych zachowań wśród kobiet świadczących usługi seksualne; – informowanie o dostępnych na terenie województwa zachodniopomorskiego instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą w obszarze uzależnień, HIV/AIDS i innych problemów społecznych tj. przemoc; – zwiększenie ilości kobiet świadczących usługi seksualne stale korzystających z prezerwatyw i lubrykantów jako środków zmniejszających ryzyko zakażenia: HIV, HCV, HBV i STI. 

Odbiorcami zadania są kobiety świadczące usługi seksualne w mieszkaniowych agencjach towarzyskich w Szczecinie, przy drogach wjazdowych i wyjazdowych ze Szczecina oraz przy drogach krajowych w 5 powiatach województwa zachodniopomorskiego. Beneficjentki projektu będą w wieku od 18 do 60 roku życia. Zdecydowana większość kobiet mieści się w przedziale wiekowym 30 do 60 lat. Osoby z tej grupy najczęściej nadużywają alkohol, uzależnione są od leków i nikotyny. Kobiety prostytuujące się w przedziale wiekowych 18 do 30 lat to osoby, które przyjmują środki psychoaktywne szkodliwie lub są uzależnione od narkotyków czy alkoholu. Osoby świadczące usługi seksualne przeważnie posiadają wykształcenie podstawowe lub zawodowe, często bez doświadczeń zawodowych. Znaczna część kobiet zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze względu na otrzymanie świadczeń zdrowotnych a nie z powodu poszukiwania pracy. Pochodzą często z rodzin niedostosowanych społecznie, w których występowała przemoc fizyczna, psychiczna czy seksualna. Problem nadużywania alkoholu czy innych środków psychoaktywnych w ich rodzinach był powszechny. W ramach realizacji zadania planujemy bezpośredni kontakt z 250 kobietami świadczącymi usługi seksualne. Beneficjentki zadania pochodzić będą z terenu całego województwa, ponieważ kobiety nie chcąc ujawniać się w swoich miejscowościach w których żyją i mieszkają na co dzień, w związku z czym podejmują się pracy w seks biznesie w mieście Szczecinie, gdzie gwarantuję im to anonimowość i większe dochody. Kobiety zanim zaczną pracę w seks biznesie obciążone są już wieloma deficytami tj. pochodzenie z rodzin dysfunkcyjnych, niskie wykształcenie, brak doświadczenia zawodowego, niski status materialny, często są samotnymi matkami, często zmieniają partnerów życiowych, ich dzieci mają różnych ojców. Te obciążenia i prostytuowanie się powoduje, że nie radzą sobie z emocjami związanymi ze stresującymi je sytuacjami, stygmatyzacją , codziennymi problemami w związku sięgają z łatwością po alkohol czy narkotyki.

——————————————————————————————————————–

Edukacja w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową skierowanej do młodzieży oraz studentów z województwa zachodniopomorskiego. „Z wiedzą w dorosłość”.Zadanie finansowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej. 

Zadanie publiczne dotyczy będzie cyklu szkoleń z zakresu wiedzy HIV/AIDS wśród grupy uczniów szkół średnich (licea ogólnokształcące, średnie szkoły zawodowe) ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego oraz studentów I, II i III roku, kierunku pedagogika i psychologia Uniwersytetu Szczecińskiego.  Przeprowadzimy 15 szkoleń z czego 11 zajęć w Szczecinie, a 4 miejscowościach województwa zachodniopomorskiego: Pyrzyce, Chojna, Goleniów, Nowogard. Przewidywana liczba odbiorców zadania to 300-390 młodych ludzi w wieku 17-21 lat. Miejscem realizacji zadania będą szkoły oraz Uniwersytet Szczeciński. Zajęcia będą realizowane w godzinach przedpołudniowych. Tematyka spotkań dotyczyć będzie problematyki HIV/AIDS. Treść zajęć  to: epidemiologia świat, Polska, województwo zachodniopomorskie, drogi zakażenia, diagnostyka zakażeń ze szczególnym uwzględnieniem Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych, rzeczywistość życia z HIV, ekspozycje pozazawodowe ze wskazaniem postępowania po narażeniu.Młodzież biorącą udział w szkoleniach planujemy zaprosić do debaty, która jest kontynuacją realizowanego zadania. Debatę zrealizujemy dnia 29.05.2019, ze względu na Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS 19 maj) Do debaty zostaną zaproszeni eksperci z dziedziny problematyki HIV/AIDS, osoba żyjącą z HIV . W celu uświetnienia tego ważnego dnia odbędzie się recital znanej osoby ze świata muzycznego.- Olek Różanek. Podczas debaty poruszane będą problemy z obszaru HIV/AIDS, dotyczące zarówno osób zakażonych HIV czy chorych na AIDS, a także sytuacji ludzi młodych w kontekście podejmowanych ryzykownych zachowań narażających na zakażenie HIV z uwzględnieniem niebezpieczeństw związanych z chemseksem. Osoba żyjąca z HIV, zaprezentuje swoje życie próbując odczarować stereotypy i mity dotyczące osób zakażonych HIV czy żyjących z AIDS. Przewidujemy, że w debacie udział weźmie ok. 100- 120 młodych ludzi. Debata odbędzie się w Kinie Helios. 
Cel ogólny :

Dostarczenie wiedzy na temat HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz seksualności młodego człowiekaCele szczegółowe:- Dostarczenie wiedzy młodzieży o seksualności ( norma i patologia.- Podniesienie poziomu rozumienia (przewidywalność i zrozumiałość) własnych działań oraz konsekwencji i reakcji otoczenia związanych z tym działaniami ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z eksperymentowaniem z zachowaniami seksualnymi.- Zwiększenie poczucia mocy (sprawczość) oraz poczucia wpływu ( zaradność) na swoje zachowania i na otaczającą rzeczywistość.- Utwierdzenie przekonań o potrzebie przydatności (sensowność) dzisiejszych działań w perspektywie przyszłości – z jednoczesną akceptacją siebie i próbą odnalezienia swojego miejsca w grupie rówieśniczej, rodzinie, świecie.- Opóźnienie inicjacji seksualnej.- Promowanie zdrowego stylu życia. Szkoły, które będą brały udział w zajęciach:

1. Zespół Szkół NR 4 Szczecin- Szkoła Ponadgimnazjalna.

2. Zespół Szkół l Budowlanych w Szczecinie.

3. Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Szczecinie. (2 klasy)

4. Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Szczecinie. (2 klasy)

5. Zespół Szkół Łączności Szczecin.

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nowogard.

7. Uniwersytet Szczeciński – (4 grupy).

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pyrzyce.

9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie.

10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

——————————————————————————————————————–

W ramach dotacji Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia działajacego w imieniu Krajowego Biura ds. Przediwdziałania Narkoamnii realizujemy program Zadanie 2.4.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych  i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące m.in. działalność edukacyjną, wsparcie społeczne i socjalne, programy wymiany igieł i strzykawek (zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą krwi – HIV, HBV i HCV itd.) oraz testowanie   w kierunku zakażeń krwiopochodnych (HIV, HBV i HCV). Zadanie Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków. ŚWIADOMA I BEZPIECZNIEJSZA PRACA.

Celem głównym zadania jest zapobieganie zakażeniom HIV, HBV, HCV i innych chorób przenoszonych drogą płciową wśród kobiet świadczących usługi seksualne.

    Program skierowany jest do kobiet  świadczących usługi seksualne w mieszkaniowych    agencjach towarzyskich w Szczecinie, przy drogach wjazdowych i wylotowych ze Szczecina, a    także przy drogach w pięciu powiatach województwa zachodniopomorskiego.

Adresatami działań są kobiety pracujące w seks biznesie w wieku od 19 do 60 roku życia, które są osobami  zagrożonymi , osoby używające narkotyków, alkoholi oraz użytkownicy zażywające problemowo środki psychoaktywne i kobiet uzależnione.

Podczas realizacji zadania  przeprowadzamy bezpośrednio rozmowy z grupą 250 kobiet, wykonać  750 szybkich testów HIV (250), HCV (250), kiła (250). Indywidualne rozmowy będą dotyczyły profilaktyki uzależnień, ograniczenia zażywania środków psychoaktywnych, uzyskania pomocy w leczeniu,  chorób przenoszonych drogą kontaktów płciowych płciową, wskazywania instytucji, organizacji gdzie można uzyskać świadczenia socjalne, zdrowotne, rozwiązywania problemów związanych z przemocą klientów, poradnictwo przed i po teście.

W ramach dotacji W ramach dotacji Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia działajacego w imieniu Krajowego Biura ds. Przediwdziałania Narkoamnii realizujemy program Profilatryki selektywnej PROFILIADA. Już od 12 lat rezlizujemy powyzszy projekt.

Cel  strategiczny zadania to zwiększenie wśród młodzieży zagrożonej czynnikami ryzyka umiejętności zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych w sposób akceptowany społecznie i dzięki temu zablokowanie intensywności używania ze środków psychoaktywnych.

Cele szczegółowe:

 • dostarczenie wiedzy młodzieży o narkotykach i narkomanii oraz sposobach radzenia sobie z tym problemem;
 • wzmacniane u dzieci i młodzieży norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych;
 • podniesienie poziomu  rozumienia (przewidywalność i zrozumiałość) własnych działań oraz konsekwencji i reakcji otoczenia związanych z tym działaniami ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi;
 • zwiększenie poczucia mocy (sprawczość) oraz poczucia wpływu ( zaradność) na swoje zachowania i na otaczającą rzeczywistość;
 • utwierdzenie przekonań o potrzebie przydatności (sensowność) dzisiejszych działań w perspektywie przyszłości – z jednoczesną akceptacją siebie i próbą odnalezienia swojego miejsca w grupie rówieśniczej, rodzinie, świecie;
 • umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych;
 • promowanie zdrowego stylu życia.

W ramach projektu realizujemy terning umiejętności psychospołecznych dla młodziezy (jest to stała grupa) po kwalifikacjach  oraz projekcje filmowe połczączone z debatą.

Wszystkie seanse w Kinie PIONIER SZCZECIN UL. WOJSKA POLSKIEGO 2

 1. Green Book produkcja: USA 2018, reżyseria- Peter Farrelly, scenariusz: Brian Hades, Peter Farrelly, Nick Vallelonga

Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirleya. Razem wyruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko: od majątku i wykształcenia, przez sposób bycia, po ulubione jedzenie i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy, niż dzieli. Ich wspólna, pełna przygód podróż stanie się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.25 marzec 2019 r. godz. 12.00

 1. „Nasza klasa”, produkcja: Estonia, 2007 scenariusz i reżyseria: Ilmar Raag.

Nasza klasa” jest przede wszystkim wiwisekcją przemocy: obrazem przedstawiającym w sposób drastyczny i dosłowny, jak przemoc rodzi przemoc. Reżyser prowadzi nas poprzez szkolne korytarze, opowiadając historię chłopca prześladowanego przez całą klasę. Nie wiemy do końca, jaka jest geneza tej niechęci, chłopak bowiem nie różni się specjalnie wyglądem, a jednak odstaje od reszty. Pozbawiony instynktu zachowawczego nie tylko nie jest w stanie, ale nawet nie próbuje wyzwolić się z roli ofiary. W pewnym momencie w jego obronie stanie jeden z jego prześladowców. Logika sytuacji jest bezlitosna, a narastający konflikt – nieuchronny. Z jednej strony ta analiza przemocy to także prawie że biologiczny opis zachowań stadnych, z drugiej – portret moralnego konformizmu.- 15 kwiecień 2019 godz. 12.00

 1. „Najlepszy”,  produkcja: Polska 2017 reżyseria- Łukasz Palkowski, scenariusz Maciej Karpiński i Agatha Dominik

Film inspirowany jest historią życia Jerzego Górskiego, byłego narkomana, który po wygranej ciężkiej walce z nałogiem został sportowcem, zdobył m.in. tytuł mistrza świata w triathlonowych zawodach Double Ironman w Stanach Zjednoczonych. Przedstawione zostają losy dwóch związków Jerzego, z narkomanką Grażyną, która zostaje matką jego dziecka oraz z lekarką Ewą, dzięki której rozpoczyna leczenie. W trakcie pobytu w ośrodku odwykowym bohater poznaje m.in. Marka Kotańskiego. Jerzy postanawia odmienić swoje życie, za cele stawia sobie sport oraz możliwość kontaktu z córką.- 20 maj 2019 godz. 12.00

 1. „Requiem dla snu, produkcja: USA 2000, reżyseria Darren Aronofsky, scenariusz:  Darren Aronofsk, Hubert Selby Jr.

Filmowa adaptacja powieści Huberta Selby Jr., to dantejska wyprawa czwórki bohaterów do piekła złudzeń i głęboko skrywanych pragnień. Aronofsky ukazuje wzloty i upadki ludzi rozpaczliwie próbujących zrealizować swoje pragnienia w dzisiejszym Brooklynie. Jednak nadzieje bohaterów na odmianę w ich życiu to marzenia, które nie mają szans się ziścić. Nie mogąc poradzić sobie z otaczającym ich światem, uciekają od rzeczywistości w uzależnienia, jak narkotyki, słodycze, telewizja czy papierosy. Wszystkie postaci, dążąc na ślepo do zrealizowania swojej własnej wizji szczęścia, nie zauważają, kiedy ich marzenia przemieniają się w coś, w co żadna z nich by nawet nie przypuszczała. Każdy z bohaterów ostatecznie pozostaje zupełnie sam ze swoimi fantazjami, tym samym przeżywając osobistą tragedię. Wstrząsająca opowieść o czwórce bohaterów z Brooklynu, którzy w pogoni za realizacją swoich marzeń odbywają podróż w głąb piekła uzależnień. Ucieczka od rzeczywistości kończy się dla rozprowadzającego narkotyki Harry’ego, jego uzależnionej od pigułek na odchudzanie matki, Sary, pogrążonej w nałogu dziewczyny, Marion, i najlepszego przyjaciela, tragedią. Każdy z nich, nie mogąc sobie poradzić z chaosem otaczającego ich współczesnego świata, popada w uzależnienie od narkotyków, słodyczy, czy telewizji.„Requiem dla snu” to hipnotyczna opowieść o tęsknocie za miłością, życiu w iluzji, kłamstwie i zjawisku uzależnienia.10 Czerwiec 2019 r. godz. 12.00

 1. „Przytul mnie” Produkcja Dania (2010), reżyseria Kaspar Munk, scenariusz Jannik Tai Mosholt.

Grupa nastolatków u progu dorosłości. Sara jest wrażliwa i spokojna. Dobrze się uczy i jest chwalona, czego nie można powiedzieć o jej kolegach, których interesuje wszystko poza nauką. W domu opiekuje się młodszym bratem, bo zapracowana matka pojawia się dopiero późnym wieczorem. Pewnego dnia w szkole Sara zostaje sprowokowana przez Mikkela. Starcie kończy się udawanym gwałtem, który ktoś uwiecznia telefonem komórkowym. „Teraz jesteś gwiazdą porno”, żartuje jeden z kolegów. Nagranie trafia do sieci i sytuacja wymyka się spod kontroli. Klasowy „żart” przeradza się w konflikt, którego tragiczne konsekwencje są tylko kwestią czasu. 23 wrzesień  2019 r. godz. 18.00

 1. Mustang- produkcja Niemcy, Francja, Turcja, Katar 2015, reżyseria Deniz Gamze Ergüven, scenariusz Deniz Gamze Ergüven, Alice+Winocour

Wczesne lato w nadmorskim miasteczku kilkaset kilometrów od Stambułu. Lele i jej cztery siostry wracają ze szkoły, spontanicznie świętując koniec roku i niewinnie flirtując z kolegami z klasy. Dla okolicznych mieszkańców ich zabawa okazuje się być jednak zbyt frywolna. Wybucha lokalny skandal, który ma nieoczekiwane konsekwencje. Dom dziewczynek z dnia na dzień zamienia się w więzienie, a rodzina postanawia jak najszybciej „pozbyć się problemu” i wydać je za mąż – decydując o wyborze narzeczonych bez ich wiedzy. Siostry postanawiają jednak za wszelka cenę znaleźć sposób, by pokonać ograniczenia i móc żyć po swojemu.- 14 październik   2019 godz. 18.00

 1. Pożegnanie z niewinnością, produkcja USA 2010, reżyseria: David Schwimmer, scenariusz: Andy Bellin, Robert Festinger

Rodzina Cameronów mieszka w dużym, eleganckim domu na przedmieściach. Will (Clive Owen) i Lynn (Catherine Keener) wychowują trójkę udanych dzieci w miłości i wzajemnym zrozumieniu. Są przekonani, że zapewniają im całkowite bezpieczeństwo i że ich szczęśliwej rodzinie nie może stać się żadna krzywda. 14-letnia Annie (Liana Liberato) poznaje w Internecie 16-letniego Charliego. Chłopak jest miły, bystry, przystojny, zabawny – i w ogóle słodki. Ziszczenie marzeń nastolatki o idealnym partnerze. Annie coraz bardziej angażuje się w wirtualną znajomość. Rodzice nie maja nic przeciwko, w końcu takie zauroczenie jest typowe dla dziewcząt w tym wieku. A potem Annie spotyka się z Charliem – i okazuje się, że rzeczywistość jest szokująco inna od wyobrażanej. To spotkanie pociąga za sobą dramatyczne wydarzenia i zmienia życie całej rodziny na zawsze… 04 listopad 2019 godz. 12.00

 1. Obietnica, produkcja:  Polska, Dania (2014), reżyseria Anna Kazejak, scenariusz: Anna Kaleja, Magnus von Horn

02 grudzień 2019 godz. 12.00

Zadanie finansowane przez:

 • Skarb Państwa- Ministerstwo Zdrowia poprzez Krajowe Biuro d.s. Przeciwdziałania Narkomanii – umowa nr 99/BO/P/2019 z dnia 02.01.2019

W ramach realizacji Zadania publicznego ”Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii- PROFILAKTYCZNY TRAMWAJ”  NR Umowy WSS-IV.7.2019.RFS – CRU: 19/0001416 finansowanego przez Gmine Miast Szczecin Wydział Spraw Społecznycznych, Stowarzyszenie “DA DU” po raz 11 orgaznizujemy akcję po ulicach Szczecina

 Proponujemy innowacyjne podejście w profilaktyce zachowań prozdrowotnych poprzez działania skierowane bezpośrednio do odbiorcy w trakcie jego codziennej aktywności życiowej m.in. korzystanie ze środków komunikacji miejskiej. Przypadkowość i spontaniczność kontaktów z odbiorcami ma spowodować łatwość w przyswajaniu przekazywanej wiedzy, gdyż odbiorca nie jest identyfikowany z problemem. Taki kontakt z odbiorcą nie stygmatyzuje go, zapewniając anonimowość w neutralnym otoczeniu. W tak nietypowy sposób przekazana wiedza wpłynie w sposób istotny na zmianę zachowań prozdrowotnych.

    Propagowanie prozdrowotnych zachowań i wdrażanie ich przez odbiorców zadania tj. ogółu społeczeństwa będzie skutkować poprawą jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. Przekazana wiedza wpłynie na zmianę zachowań zdrowotnych, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych w tym HIV/AIDS.

    Ponadto zdobyta wiedza o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych wpłynie na zmniejszenie kosztów społecznych (leczenie uzależnień, bezrobocie, prostytucja, przestępczość, absencja chorobowa, przemoc).

Celem zadania jest:

Podniesienie poziomu wiedzy użytkowników narkotyków lub tzw. dopalaczy nt. szkodliwości ich stosowania i działania, wpływu na fizjologiczne i społeczne funkcjonowanie człowieka.

W tym roku proponujemy aż 8 przejazdów. Dokładne przejazdy znajdziecie Państwo w zakładce materiały do pobrania lub na bieżąco na stronie FB Stowarzyszenie DA DU.

W ramach realizacji Zadania publicznego ”Działania środowiskowe informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w srodowisku kobiet świadczących usługi seksualne”  NR Umowy WSS-IV.8.2019.RFS – CRU: 19/0001413 finansowanego przez Gmine Miast Szczecin Wydział Spraw Społecznycznych.

Główny cel zadania to przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w środowisku kobiet prostytuujących się, który zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie celów szczegółowych. Cele szczegółowe dotyczyć będą podniesienia poziomu wiedzy na temat szkodliwości stosowania i działania środków psychoaktywnych w tym dopalaczy oraz ich wpływu na fizjologiczne i społeczne funkcjonowanie, ograniczenia szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych, zaktywizowanie środowiska kobiet prostytuujących się, używających środki psychoaktywne do zdrowego stylu życia, ograniczenie popytu na substancje psychoaktywne poprzez edukacje i profilaktykę, przeciwdziałanie zakażeniom chorobami przenoszonymi drogą kontaktów seksualnych w tym HIV, HBV, HCV, poprzez zwiększenie poziomu wiedzy o STI, przekazywanie informacji   o instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką uzależnień i AIDS/HIV i STI w gminie Szczecin.

Realizacja zadania zostanie głównie skupiona na prowadzeniu pracy środowiskowej tzw. sreetwork w środowisku kobiet świadczących usługi seksualne w mieszkaniowych agencjach towarzyskich tzw. „mieszkaniówkach” na teranie gminy Szczecin. „Mieszkaniówki” to również ich miejsce stałego zamieszkania i świadczenia usług seksualnych. Większość „mieszkaniówek” wynajmowana jest tylko na prowadzenie agencji towarzyskiej. Kobiety świadczące usługi seksualne narażone są na ryzyko zakażenia HIV i STI, uzależnienia od środków psychoaktywnych w tym dopalaczy czy alkoholu, oraz przemocy ze strony klientów.

W ramach małej dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego Wydziały Współpracy Społecznej realizujemy program Edukacja w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową na temat SZKOLENIE Z ZAKRESU HIV/AIDS DLA STUDENTÓW I POLICJI Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Celem głównym zadania jest podniesienie wiedzy z zakresu wiedzy o HIV/AIDS w grupie studentów US oraz funkcjonariuszy policji z województwa zachodniopomorskiego.

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki zrealizowaniu celów szczegółowych tj.:

1.     przekazanie wiedzy nt. zagrożeń związanych z podejmowaniem ryzykownych zachowań     w kontekście problematyki HIV/AIDS.

2.     Przekazanie wiedzy na temat procedury po ekspozycji zawodowej wśród grupy policjantów.

3.     Przekazanie wiedzy na temat procedury po ekspozycji poza zawodowej wśród grupy studentów.

4.     przekazanie rzetelnej  i wiarygodnej informacji o instytucjach i organizacjach pozarządowych oferujących pomoc w obszarze HIV/AIDS i STI.

Grupa odbiorców –  2 grupy studentów I i III roki studiów dziennych o kierunku socjologia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 2 grupy policjantów z województwa zachodniopomorskiego oddelegowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, Łącznie – 4 grupy odbiorców po 20-25 osób, w sumie 80-100 odbiorców. Zajęcia wykładowo – warsztatowe – po 6 godz. dydaktycznych każda grupa.

 

 
W ramach małej dotacji ze środków Gminy Miasta Szczecin w ramach zdania publicznego:„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”  realizujemy w grudniu 2018 r. nt.Warsztaty z zakresu problematyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, skierowane do szczecińskich animatorów sportowych realizujących program „Animator Środowiskowy”

Szkolenia realizowane jest w formie praktycznych warsztatów edukacyjnych z wykorzystaniem dyskusji, case study, burzy mózgów, odgrywania ról, pogadanek itp., czyli najbardziej efektywnych metod pracy z perspektywy dydaktyki kształcenia osób dorosłych. W ramach warsztatów zostaną poruszone m.in. zagadnienia:

·    Przemoc i agresja rówieśnicza – mechanizmy powstawania, rozpoznawanie, reagowanie.

·    Elementy psychologii rozwojowej – emocje, wrażliwość, kształtowanie zainteresowań, problemy adolescencji.

·    Elementy komunikacji – uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń.

·    Praca w grupie/zespole.

·    Sport a używki. Realizacja pasji bez alkoholu i narkotyków.

Podczas warsztatów prowadzący będą odnosić się do doświadczeń uczestników w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz kłaść szczególny nacisk na umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Przed rozpoczęciem zajęć zostanie przeprowadzona krótka anonimowa ankieta diagnostyczna pozwalająca na weryfikację poziomu wiedzy na temat możliwości organizowania różnego rodzaju form sportowych z wykorzystaniem skutecznych oddziaływań profilaktycznych. Nauczyciele wypełnią również ankietę ewaluacyjną po zakończonych warsztatach, której analiza wyników pozwoli na zbadanie efektywności przeprowadzonego szkolenia oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Zajęcia zostaną zrealizowane w oparciu o konspekt opracowany na potrzeby niniejszego projektu, z zachowaniem podstaw metodologicznych i naukowych.


Program : „Wiem, reaguję, zapobiegam”

Celem ogólnym programu jest zwiększenie jakości i dostępności programów profilaktycznych z zakresu uzależnień poprzez szkolenie pracowników instytucji zajmujących się: edukacją, pomocą społeczną, wymiarem sprawiedliwości, pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie strategii profilaktycznych.

Program jest skierowany do policjantów pracujących bezpośrednio w kontakcie ze społecznością mieszkańców m.in. dzielnicowych i pracowników prewencji. Zadanie obejmie policjantów z komendy powiatowej w Policach i Mierzynie.

Szkolenie polega na cyklu wykładów – forma wykładowo-seminaryjna i warsztatów.

Szkolenie rozpocznie się testem wiedzy na temat aspektów poruszanych podczas zajęć, taki sam test zostanie przeprowadzony na zakończenie zajęć. Będzie to informacja dla prowadzących na ile treści przekazywane podczas programu były przydatne, czy taki sposób prowadzenia szkolenia był pomocny w pracy policjantów.

Tematyka wykładów to:

 1. Współczesne środki psychoaktywne ze szczególnym uwzględnieniem NSP (dawniej dopalacze) – najnowsze wyniki badań.

 2. Prawne aspekty przeciwdziałania uzależnieniom – usystematyzowanie wiedzy z zakresu Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 3. Pierwszy kontakt – co to jest i jak go wykorzystać w pracy z ludźmi?

Warsztaty będą dotyczyły pracy własnej w zakresie nabycia wiedzy o uzależnieniach w kontekście rozpoznawania osoby uzależnionej, rozwijania umiejętności nawiązania kontaktu, przeprowadzania rozmowy motywującej do podjęcia kroków w celu zaprzestania używania, przekazania wiedzy o możliwości uzyskania pomocy rodzinie osoby uzależnionej.

Projekt finansowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie Wydział Współpracy Społecznej ze środków na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w 2018 r. oraz przez Gminę Police ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.


Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU w roku 2108 realizuje zadanie finansowane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – wydział zdrowia pod nazwą „ Wykonaj test w kierunku HIV! – Zadbaj o siebie i swoich bliskich!”

Zadanie zaplanowane na rok 2018 obejmuje anonimowe i bezpłatne wykonywanie badań wykrywających zakażenia HIV wśród kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 18 lat, aktywnych seksualnie, którzy podejmowali w swoim życiu ryzykowne zachowania tj. stosunki seksualne bez zabezpieczenia, którzy są mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego. Testowanie na obecność przeciwciał anty –HIV połączone jest z poradnictwem przed i po teście.

W ofercie są również do wykonania szybkie testy HIV. Promowane są bezpieczniejsze zachowania seksualne m.in. poprzez edukację wzmocnioną rozdawnictwem prezerwatyw, ulotek , materiałów informacyjnych.

Ważnym działaniem, które zostało podjęte w ramach realizacji zadania to profilaktyka przedekspozycyjną PrEP. W ramach PrEP będą odbywały się konsultacje lekarza specjalisty chorób zakaźnych i wdrożona profilaktyki PrEP – leki antyretrowirusowe.

Zadanie w zakresie poradnictwa, pobierania krwi na obecność przeciwciał anty- HIV, konsultacji lekarza specjalisty będzie realizowane w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 12 w godzinach pracy punktu tj. poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach 15:00-18:00. W przypadku testów szybkich HIV planujemy zorganizować akcje planowe w terenie (akcja wyjścia do urzędów, placówek administracyjnych, Tramwaj Profilaktyczny).

Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU realizuje zadanie TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS. Jest to działalność informacyjno – edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów HIV/AIDS,STI.

Finansuje ten projekt Fundacja SCIO ET PRAECAVECO

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS jest kontynuacją zadania, jakie Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU realizuje nieprzerwanie od ponad 17 lat w ramach prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii i HIV/AIDS. Dotychczasowe doświadczenie w zakresie poradnictwa/konsultacji w ramach Telefonu Zaufania wskazuje na dużą potrzebę podejmowania działań związanych z ciągłym zwiększaniem świadomości społecznej mieszkańców naszego terenu. Tylko działania systematycznie realizowane są skuteczne, przynoszą wymierne oczekiwania społeczne.

Dyżury telefoniczne odbywają się 2 razy w tygodniu (poniedziałki i czwartki ) w godzinach 15:00- do 18:00. W tych samych godzinach przewidywane są również spotkania z rozmówcami po wcześniejszym umówieniu się z rozmówcą. Siedziba Stowarzyszenia funkcjonuje się w strukturach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy ulicy Broniewskiego 12.

Telefon Zaufania, nie jest alternatywą lub konkurencją dla placówek medycznych, jest uzupełnieniem specjalistycznej pomocy, pierwszym krokiem do skorzystania z niej na warunkach mam pytanie, problem tu i teraz. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że osoby dzwoniące na Telefon Zaufania opisują różne sytuacje życiowe proszą o analizę, w jakim stopniu są to sytuacje narażające ich na zakażenie HIV. Z roku na rok daje się zauważyć, że tematyka rozmów zostaje poszerzona o zakażenia wirusami hepatotropowymi (WZW typu B, C) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową – kiła, rzeżączka, chlamydia. Wzrasta liczba osób dzwoniących w temacie ryzykownych zachowań, które są podejmowane pod wpływem środków zmieniających świadomość zarówno po narkotykach, jak i alkoholu.


Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU w ramach zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS realizuje zadanie WIEK NIE JEST BARIERĄ DLA HIV, finansowane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – Wydział Zdrowia Publicznego

Tematyka związana z profilaktyką HIV wśród osób 50 + uczestniczących w turnusach sanatoryjnych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Program jest zorientowany na bieżące problemy wynikające z epidemiologii zakażeń HIV w województwie zachodniopomorskim. Bardzo często lansowana jest teza, jakoby zakażenia HIV dotyczyły głównie osób młodych, a szczególnie homoseksualnych par męskich oraz narkomanów. Otóż okazuje się, że wiek nie stanowi dla wirusa żadnej bariery. Zakażenie HIV może dotyczyć każdej osoby, zarówno mężczyzn jak kobiet, w różnych grupach wiekowych. Najstarszy pacjent Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych w Szczecinie ma 80 lat. To mężczyzna, który jest zakażony dopiero od kilku lat. Liczną grupę pacjentów stanowią kobiety 50 plus, które chciały ułożyć sobie życie na nowo. Osoby po 50 roku życia w ogóle bardzo często nie zdają sobie sprawy, że powinny się testować, kiedy zmieniają partnerów seksualnych, niestety nie używają też prezerwatyw. Nie potrafią ich używać, wstydzą się, a nie powinny. Dodatkowo osoby w wieku średnim bardzo często podejmują kontakty seksualne bez zabezpieczenia, ponieważ nie obawiają się już w tym wieku ciąży. Cały czas podkreślamy, jak ważna i konieczna jest profilaktyka. Osobom dojrzałym potrzebna jest edukacja seksualna obalająca mity, stereotypy i samosprawdzające się uprzedzenia dotyczące własnej seksualności. Potrzebne są wiadomości dotyczące zmian zachodzących w narządach płciowych wraz z wiekiem i różnic w ich funkcjonowaniu wiadomości te są również niezbędne w zapobieganiu chorobom przenoszonym drogą płciową, w tym HIV. Stosowanie Viagry (od 1998r.) i jej podobnych leków przez starszych wiekiem mężczyzn zarówno w kontaktach homo, jak i heteroseksualnych prowadzi często do większej aktywności seksualnej, ale może się także przyczyniać do wzrostu liczby zakażeń HIV. Dlatego należy mieć wiedzę i trzeba pamiętać o wykonywaniu testów w kierunki HIV, przed zaangażowaniem się w nowy związek i prezerwatywach, jeśli zmieniamy partnerów seksualnych. Prezerwatywa daje pewność tylko wówczas jeżeli jest założona prawidłowo, nie pęknie podczas stosunku, nie zsunie się. W przypadku seksu oralnego ryzyko jest niskie, ale należy pamiętać, że przy takim kontakcie przenoszą się inne choroby np. kiła. Ważne jest jeżeli dojdzie do zakażenia HIV, aby jak najszybciej je rozpoznać, rozpocząć leczenie i nie narażać na zakażenie innych osób.

Ważnym elementem naszej wiedzy powinna być znajomość placówek gdzie badania można wykonać. W województwie zachodniopomorskim funkcjonują dwa Punkty Konsultacyjno Diagnostyczne ( Szczecin, Koszalin), gdzie można wykonać anonimowo i bezpłatnie badania na obecność przeciwciał anty -HIV. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Szczecinie znajduje się w nowej lokalizacji przy ul Broniewskiego 12 al. funkcjonuje w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach 15:00- 18:00. Koszalin PKD mieści się w przychodni MEDICAL BETA, przy ulicy Modrzejewskiej 4, czynny jest w każdy czwartek w godz. 15:30 – 18:30. Oprócz bezpłatnych testów w kierunku HIV, zawsze w ofercie jest poradnictwo przed i po teście. W trakcie rozmowy z certyfikowanymi doradcami indywidualnie szacowane jest ryzyko zakażenia, przekazywana jest ogólna wiedza HIV, wskazywane są metody profilaktyki czy bezpiecznych zachowań seksualnych.


Zadanie z obszaru zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w środowisku MSM , które należy do grupy osób o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań (profilaktyka drugorzędowa). W ramach realizacji zadania będziemy przeprowadzić działania środowiskowe w szczecińskim w klubie nocnym Love Club All Together przy ul. Tkackiej 8. Pomimo, że obszar działania będzie skupiony w jednym miejscu tj. klub nocny Love, to odbiór działań profilaktycznych będzie dotyczył MSM z całego województwa zachodniopomorskiego. Należy zaznaczyć, że do klubu w trakcie weekendu przyjeżdżają mężczyźni oraz kobiety homoseksualne z całego województwa zachodniopomorskiego. Klub Love aktualnie jest jedynym klubem nocnym dla MSM w województwie zachodniopomorskim. Zadanie jest finansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Cel główny zadania to ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV ale także WZW typu A, B ,C, kiły, rzeżączki i innych w środowisku MSM. Zakładamy, że cel główny zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie celów szczegółowych wymienionych poniżej we wniosku, w trakcie prowadzonych działań profilaktycznych. Działania środowiskowe będą przeprowadzone raz w miesiącu od kwietnia do grudnia 2018 r., w godzinach pracy kluby tj. w godzinach nocnych. Każda akcja profilaktyczna będzie trwała 4 godziny i polegać będzie na wystawieniu stoiska edukacyjnego do którego będą podchodzić klienci klubu. Przy stoisku edukacyjnym pracować będzie 3 realizatorów zadania, którzy będą rozdawać materiały oświatowe dot. problematyki HIV/AIDS i STI, uzależnień oraz środki zabezpieczające. Przewidujemy w trakcie działań prowadzić rozmowy indywidualne w miarę zgłaszanych potrzeb klientów. Doświadczenia pracy profilaktycznej w środowisku MSM potwierdzają, że klienci klubu chętnie korzystają z oferty naszego stoiska edukacyjnego. W trakcie indywidualnych rozmów z odbiorcami zadania podejmowane są tematy dotyczące zagadnień związanych z HIV/AIDS i innymi chorobami przenoszonymi drogą kontaktów seksualnych, uzależnień od środków psychoaktywnych, przemocy, nietolerancji ze względu na orientacje i seksualności. Realizatorzy zadania informują o działalności Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w Szczecinie i Koszalinie, który oferuje bezpłatne i anonimowe testowanie w kierunku HIV, przekazują informacje dotyczące oferty pomocowej w obszarze HIV/AIDS i STI, uzależnień, przemocy i szeroko rozumianej pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim.

Odbiorcy naszych działań profilaktycznych to grupa z którą pracujemy od samego początku działalności Stowarzyszenia DADU. MSM trafiają do Stowarzyszenia w celu uzyskania wsparcia, często po otrzymaniu pozytywnego wyniku dotyczącego zakażenia wirusem HIV. MSM zgłaszają się do Stowarzyszenia z rekomendacji Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego lub Poradni Niedoborów Immunologicznych w której objęci są leczeniem antyretrowirusowym. Nasi klienci często nie radzą sobie z emocjami, które związane są z ich statusem serologicznym, orientacją seksualną czy problemami związanymi z codziennym funkcjonowaniem. W trakcie wielu przeprowadzonych indywidualnych rozmów z naszymi klientami okazywało się, że podejmowali ryzykowne zachowania seksualne będąc pod wpływem alkoholu czy narkotyków, nie mieli świadomości zagrożeń jakie niosą za sobą takie zachowania, ponieważ nie posiadali dostatecznej wiedzy na temat zagrożeń związanych z problematyką HIV/AIDS czy STI. Z przeprowadzonych rozmów wynikało również, że klub Love jest miejscem zabawy, poznawania nowych ludzi, często tylko w celu odbycia przygodnego kontaktu seksualnego, będąc pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Biorąc pod uwagę skalę zagrożeń w środowisku MSM, zwłaszcza wśród młodych mężczyzn, którzy wchodzą w dorosłe życie, uważamy, że istnieje potrzeba dalszej pracy profilaktycznej w tymże środowisku.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Program ŚWIADOMA W PRACY – DBAM O ZDROWIE edycja 2018 r. Program finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Celem głównym zadania to zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie celi szczegółowych tj.

 1. poszerzenie oferty informacyjnej i edukacyjnej dostosowanej do potrzeb indywidualnych odbiorów;

 2. wspieranie działań z zakresu redukcji szkód zdrowotnych;

 3. przekazanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z HIV/AIDS, HCV, HBV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz zasad bezpieczniejszego seksu;

 4. przekazanie wiedzy na temat szkodliwości przyjmowania środków psychoaktywnych, ich działania i wpływu na ryzykowne zachowania wśród kobiet świadczących usługi seksualne;

 5. zwiększenie ilości kobiet świadczących usługi seksualne stale korzystających z prezerwatyw i lubrykantów jako środków zmniejszających ryzyko zakażenia: HIV, HCV, HBV i STI.

Kobiety świadczące usługi seksualne z racji wykonywanego zawodu są bardziej narażone na ryzyko zakażenia HIV czy innych chorób zakaźnych przenoszonych drogą kontaktów seksualnych niż pozostała część społeczeństwa. Wynika to z podejmowania ryzykownych zachowań w kontekście HIV/AIDS i STI tj. częsta zmiana partnerów seksualnych ryzykowne formy zachowań seksualnych, brak wiedzy oraz świadomości ryzyka zakażenia, bycie pod wpływem środków psychoaktywnych, przemoc seksualna ze strony klientów lub sutenerów, brak stosowania zabezpieczeń z klientami. Kwestia rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą płciową nie leży jedynie po stronie osób świadczących usługi seksualne. Często do zakażeń HIV czy chorobami zakaźnymi dochodzi w wyniku kontaktów seksualnych z klientami, którzy niechętnie stosują prezerwatywy lub wręcz płacą wyższe kwoty za ich nie używanie czy też reagują agresją na propozycje ich użycia. Nasze wieloletnie doświadczenia pracy z kobietami prostytuującymi się wynika, że kobiety podejmują ryzykowne zachowania, często będąc pod wpływem środków psychoaktywnych czy alkoholu. Ww. niechętnie poddają się testowaniu w kierunku HIV czy innych chorób zakaźnych i dlatego nie znają swojego statusu serologicznego.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

 
 
 
 
Jak co roku wznawiamy nowy projekt dla osób seropozytywnych i ich rodzin NIC O NAS BEZ NAS. EDYCJA 2018. Projekt finansowany jest w ramach dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego. Zachęcamy do skorzystania z konsultacji specjalistycznych. Na ulotce szczegóły.
W sierpniu organizujemy wyjazd w góry. Jak ktoś jest zainteresowany to są jeszcze wolne miejsca.
O szczegóły pytajcie w mailu skierowanym na adres Stowarzyszenia.
 
 
 
 
 
 
 
 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

 
 
 

PROJEKT

Kobieta i jej decyzja o bezpiecznym kontakcie seksualnym.

Planowane do realizacji zadanie dotyczy edukacji w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Projekt adresowany jest do młodych kobiet w wieku 18-25 lat, które się uczą, studiują, podejmują pracę zawodową. W trakcie realizacji projektu zakładamy bezpośredni kontakt z około 1000 osób. Działania prowadzone będą w przestrzeni miejskiej, teren przy stadionie POGOŃ, przy uczelniach i akademikach w trakcie trwania Juwenalni, organizowanych przez studentów uczelni szczecińskich. Będziemy docierali do młodych kobiet z edukacją, rozdawnictwem ulotek, gadżetów, prezerwatyw oraz z kwestionariuszem ankiety. Wskutek naszych działań kobiety będą świadome i to one będą mogły decydować o zabezpieczaniu kontaktów seksualnych.

Głównym celem projektu jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń

HIV/STD wśród młodych kobiet .

Główny cel zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie celi szczegółowych:

-edukacja na temat HIV/AIDS,HCV,HBV/STD wśród młodych kobiet

– przekazywanie informacji o instytucjonalnych formach pomocy i usług w

zakresie profilaktyki HIV/STD

– zmniejszenie ryzykownych zachowań wśród młodych kobiet

-zwiększenie liczby młodych kobiet stale korzystających z damskich prezerwatyw jako środka zmniejszającego ryzyko zakażenia HIV, HCV, HBV i STD.

Projekt uzupełnia brakujący element, którym jest świadoma decyzja kobiet o stosowaniu prezerwatyw damskich. Edukator po wyrażonej zgodzie przez respondenta, wypełni kwestionariusz ankiety.

Szczegółowy opis realizowanych działań:

1.Indywidualne rozmowy z młodymi kobietami w zakresie profilaktyki

HIV/AIDS/STD. Instruktaż stosowania prezerwatywy damskiej

2. Przeprowadzenie ankiety

3. Rozdawnictwo prezerwatyw z instruktażem

4. Rozdawnictwo ulotek

Prezerwatywa damska nie jest wszystkim znana i ogólnie dostępna. Możliwość zakupu istnieje tylko poprzez internet. Młode kobiety często nie mają świadomości, że jeżeli partner nie chce stosować prezerwatywy to one mogą zadbać o to, żeby kontakt seksualny był bezpieczny. Z takim zakresem edukacji, kobiety jeszcze nie miały do czynienia. Zazwyczaj wszystkie działania promują prezerwatywy męskie. Kobieta nie zawsze umie odmówić parterowi seksu bez zabezpieczenia czego skutkiem są zakażenia HIV/STD. Projekt uzupełnia brakujący element, którym jest świadoma decyzja kobiet o stosowaniu prezerwatyw damskich. Podczas rozmowy z kobietami będą realizowane następujące zagadnienia: bezpieczne zachowania seksualne, drogi zakażenia HIV, wykonywanie badań na obecność przeciwciał anty HIV, informacja o Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (Szczecin, Koszalin)

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Po 3 latach przerwy, z różnych powodów wracamy z profilaktycznym Programem PROFILIADA, skierowanych do młodzieży szkół szczecińskich i z Polic. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Zdrowa- KBPN oraz Gminy Police. Głównym celem projektu jest jest zwiększenie wśród młodzieży zagrożonej czynnikami ryzyka umiejętności zaspakajania potrzeb psychoemocjonalnych w sposób akceptowalny społecznie i dzięki temu zablokowanie intensywności używania środków psychoaktywnych. Jednym z komponentów programu jest projekcja filmów na temat uzależnień, przemocy. Filmy są wyświetlane w Kinie PIONIER Szczecin. Wstęp bezpłatny

 
 
 
Rozpoczynamy kolejny projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin w ramach realizacji projektu „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii poprzez działalność edukacyjną PROFILAKTYCZNY TRAMWAJ.  w tym roku mamy aż 7 przejazdów, na zainteresowanych czekają nowe ulotki, nowe gadżety, quizy  i doborowe towarzystwo w postaci Justyny, Anety, Małgosi i Darka. Na ulotce znajdziecie terminy przejazdów.
Przed każdym  przejazdem będziemy jeszcze Was informować na FB.
 
 
 

15 marca 2018 o godz. 16.00 w Stowarzyszeniu Wolontariuszy DA DU przy ul. Broniewskiego 12 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie. Celem Walnego są zmiany w Statucie w związku z nowelizacją ustawy Prawo o Stowarzyszeniach a także wybór nowych Władz do Zarządu i komisji Rewizyjnej.
Serdecznie zapraszamy Wszystkich członków czynnych stowarzyszenia. Pobierz porządek obrad

 
Ruszamy z nowy projektem skierowanym do MSM „W TROSCE O ZDROWIE – MAM WIEDZĘ ŻYJĘ BARDZIEJ ŚWIADOMIE I ODPOWIEDZIALNIE ZA SIEBIE I INNYCH” -Edukacja w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową skierowana do osób młodych, prowadzona na imprezach masowych i w przestrzeni miejskiej.
 

Celem głównym zadania jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV i innych chorób STI (gównie kiły, HCV, HBV, HAV), a także zapewnienie dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS środowisku MSM.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie celi szczegółowych, tj.:

 •  edukacja na temat HIV/AIDS, HCV, HBV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz zasad bezpieczniejszego seksu w grupie MSM
 •  przekazanie informacji o instytucjonalnych formach pomocy i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
 •  zmniejszenie ilości ryzykownych zachowań wśród MSM
 •  zwiększenie ilości MSM stale korzystających z prezerwatyw i lubrykantów jako środków zmniejszających ryzyko zakażenia HIV, HCV, HBV i STI.

Cele zostaną osiągnięte dzięki działaniom edukacyjnym w przestrzeni miejskiej: w klubach, w lesie i przy skwerach (w miejscach spotykań MSM). Akcje profilaktyczne odbywać się będą dwa razy w miesiącu i trwać po 3 godz. każda, nocą, podczas weekendu.  Odbiorcy zadania otrzymają nieodpłatnie ulotki, materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS i STI, środki zabezpieczające – prezerwatywy i lubrykanty. Prowadzone będą indywidualne rozmowy dotyczące problematyki HIV/AIDS i STI, skutków zażywania środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, ale także na wiele innych tematów, z którymi na co dzień borykają się osoby MSM, tj. przemoc, agresja i nietolerancja. Będziemy informować o możliwości wykonania anonimowego i bezpłatnego testu w kierunku HIV w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym (PKD) oraz przekazywać informacje o formach pomocy i usługach w zakresie profilaktyki HIV/AIDS na terenie województwa. W ten sposób grupa odbiorców MSM uzyska wiedzę z zakresu problematyki HIV/AIDS i STI.

Program jest finansowany ze środków GILEAD.
Wkrótce przedstawimy nowe ulotki i koszulki, które będą wykorzystane podczas projektu.

Program 50 plus WIEK NIE JEST BARIERĄ DLA HIV skierowany do osób po 50 roku życia, którzy są aktywni seksualnie. Będziemy odwiedzać sanatoria i zachęcać kuracjuszy do testowania się w kierunku HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Będziemy zachęcać do bezpieczniejszych zachowań seksualnych. W ramach projektu zapraszamy na 28 października 2017 r.  na przejażdżkę  tramwajem profilaktycznym. Program jest finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Program jest zorientowany na bieżące problemy wynikające  z  epidemiologii  zakażeń HIV w województwie zachodniopomorskim. Wieloletnie doświadczenie (od 1999r.) Stowarzyszenia „DA DU” funkcjonującego przy  Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, w którym to realizowane jest leczenie osób żyjących z HIV zarówno w  zakresie opieki , jak i ambulatoryjnej  czyni nas  kompetentnymi do realizacji   działań profilaktyki HIV. W województwie zachodniopomorskim  nie ma stabilnej sytuacji w zakresie rozpoznawania nowych zakażeń HIV. W roku 2017 (01.01.2017- 0-10.07.2017r) w województwie zachodniopomorskim  mamy już rozpoznanych 58 nowych zakażeń HIV, dla przypomnienia  w roku 2014 stwierdzono zakażenie u 38 osób, w 2015 roku wśród 59 osób a w 2016 przez cały rok 58 osób. Ogółem w  Polsce codziennie 3 osoby dowiadują się, że mają HIV. Od wdrożenia badań w 1985 roku, do 31 maja 2017 roku stwierdzono zakażenie HIV u 21 861 obywateli Polski.

Cel ogólny

 • Wykrywanie nowych zakażeń  HIV w grupie osób 50+ w województwie zachodniopomorskim
 • Zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w grupie osób 50 + w województwie zachodniopomorskim

Cele szczegółowe

 •  Zwiększenie wiedzy w zakresie bezpieczniejszych zachowań  seksualnych  wśród osób 50 +
 • Profilaktyka, prewencja HIV  wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego
 •  Zwiększenie  świadomości  w zakresie oferty badań HIV
 •  Uświadomienie zagrożeń w grupie osób 50 +

PROFILAKTYCZNY TRAMWAJ.  Program finansowany jest ze środków  Urzędu Miasta Szczecin  Wydział Spraw Społecznych

Projekt proponujemy innowacyjne podejście w profilaktyce zachowań prozdrowotnych poprzez działania skierowane bezpośrednio do odbiorcy w trakcie jego codziennej aktywności życiowej m.in. korzystanie ze środków komunikacji miejskiej. Przypadkowość i spontaniczność kontaktów z odbiorcami ma spowodować łatwość w przyswajaniu przekazywanej wiedzy, gdyż odbiorca nie jest identyfikowany z problemem. Taki kontakt z odbiorcą nie stygmatyzuje go, zapewniając anonimowość w neutralnym otoczeniu. W tak nietypowy sposób przekazana wiedza wpłynie w sposób istotny na zmianę zachowań prozdrowotnych.

Zdobyta wiedza o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych wpłynie na zmniejszenie kosztów społecznych (leczenie uzależnień, bezrobocie, prostytucja, przestępczość, absencja chorobowa, przemoc).

Sprawdzoną przez nas formą przekazu wiedzy z zakresu narkomanii, przemocy, HIV/AIDS jest prezentowanie jej „w trakcie” codziennej aktywności. Taką okazję daje nam przejazd tramwajem. Nie wymuszając na nikim poświęcania swojego czasu możemy propagować wiedzę. Chcemy z informacją dotrzeć przede wszystkim do ludzi młodych, to do ich potrzeb dostosowujemy formę przekazu. Osoby oczekujące na przystankach na komunikację miejską bardzo chętnie korzystają z darmowego przejazdu, są otwarte na rozmowę i bardzo chętnie zadają pytania. Planujemy organizację tzw. Ruchomego Punktu Informacyjnego czyli przejazdu zabytkowego tramwaju. Jest  to przejazd bezpłatny. W specjalnie udekorowanym wagonie, wewnątrz którego ustawiony jest  kącik muzyczny obsługiwany przez DJ, znajdują  się  edukatorzy. Wsiadające osoby będą otrzymywały zestaw materiałów informacyjnych  i gadżetów oraz będą miały możliwość rozmowy z edukatorami i konsultantami.

Forma pracy: konsultacje, informacje, bezpłatne rozdawnictwo ulotek i materiałów edukacyjnych, gadżetów.

Miejsce i data przejazdów: w dniach: 13 maj 2017, 24 czerwiec 2017, 29 lipiec 2017, 12 sierpień 2017, 30 wrzesień 2017 r. w godzinach od 11.00 do 15.00 Trasa przejazdu obejmuje:  Wyjazd: Zajezdnia Pogodno- Plac Szarych Szeregów- Pomorzany – Dworzec Główny- Brama Portowa- Matejki PZU- Plac Rodła- Plac Szarych Szeregów – Piastów- Krzekowo – Bohaterów Warszawy – Plac Szarych Szeregów – Dworzec Niebuszewo – Plac Rodła- Potulicka – Plac Rodła – Plac Szarych Szeregów – Zajezdnia Pogodno

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE Z ZAKRESU PROBLEMU NARKOMANII W ŚRODOWISKU KOBIET ŚWIDCZĄCYCH USŁUGI SEKSUALNE. Program finansowany jest ze środków  Urzędu Miasta Szczecin Wydział Spraw Społecznych

 Głównym celem zadania jest przeciwdziałanie zakażeniu: HIV, HBV, HCV i innych poprzez zwiększenie poziomu wiedzy o chorobach zakaźnych w środowisku kobiet świadczących usługi seksualne. Cel główny zadania zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych. Głównymi działaniami jest praca środowiskowa. Działania środowiskowe prowadzone są w mieszkaniowych agencjach towarzyskich w Szczecinie. Tzw. „mieszkaniówki”, w których pracują osoby prostytuujące się, są miejscami zwiększonego ryzyka zakażenia HIV i STI, używania środków psychoaktywnych oraz zagrożenia zostania ofiarą przestępstw w związku z używaniem narkotyków. Mieszkania, w których kobiety prowadzą seks biznes, są to mieszkania wynajęte na okres ich „działalności”. Na każdą wizytę w agencji umawiamy się telefonicznie, ustalamy datę i godzinę naszego spotkania. W trakcie naszych wizyt uświadamiamy kobiety o zagrożeniach związanych z HIV/AIDS, przyjmowaniem środków psychoaktywnych w tym nielegalnych tzw. „dopalaczy”. Odbiorców wyposażymy w praktyczne umiejętności, wiedzę i środki służące do minimalizacji szkód zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków i innych środków  psychoaktywnych oraz  ryzykownymi kontaktami seksualnymi. Doświadczenia pracy z osobami świadczącymi usługi seksualne potwierdzają skalę problemu nadużywania alkoholu i eksperymentowania  z narkotykami w miejscu ich pracy.

Forma pracy: streetworking, edukacja, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, socjalna,  prawna, wsparcie. Bezpłatne rozdawnictwo materiałów informacyjno –edukacyjnych oraz środków chroniących przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Miejsca realizacji zadania: Mieszkaniowe agencje towarzyskie – wynajęte mieszkania przez kobiety świadczące usługi seksualne w różnych dzielnicach, na terenie całego Szczecina;

 MAM WIEDZĘ, ŻYJĘ BARDZIEJ ŚWIADOMIE – edycja 2017. Program finansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej

Zadanie, jest kontynuacją działań zrealizowanych 2016 r. i dotyczy pracy środowiskowej, psychoedukacji w grupie kobiet świadczących usługi seksualne, pracujących                          w mieszkaniowych agencjach towarzyskich w Szczecinie, przy drogach wjazdowych i wylotowych ze Szczecina oraz przy drogach w 5 powiatach województwa zachodniopomorskiego przy których pracują kobiety, które się prostytuują. Z naszych doświadczeń z ubiegłego roku wynika, że działania środowiskowe prowadzone bezpośrednio                   w miejscach pracy osób prostytuujących się tj. mieszkaniowych agencjach towarzyskich i przy drogach są skutecznym sposobem  dotarcia do tej grupy i uświadamiania jej o zagrożeniach związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych, a także w sytuacji, kiedy pojawia się problem z narkotykami. Kobiety prostytuujące się z obawy o stygmatyzowanie ich, rzadko korzystają z oferty pomocy instytucji czy organizacji pozarządowej, ponieważ nie chcą się identyfikować  z zawodem prostytutki. Stąd narodził się pomysł pracy środowiskowej   z grupą kobiet świadczących usług seksualne aby prowadzić profilaktykę z uzależnień i przekazywać wiedzy o zagrożeniach związanych z wykonywaniem tego specyficznego „zawodu”.

Forma pracy:  streetworking, edukacja, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, socjalna,  prawna, wsparcie. Bezpłatne rozdawnictwo materiałów informacyjno –edukacyjnych oraz środków chroniących przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Miejsca realizacji zadania:

 • Mieszkaniowe agencje towarzyskie – wynajęte mieszkania przez kobiety świadczące usługi seksualne w różnych dzielnicach, na terenie całego Szczecina;
 • Drogi dojazdowe i wylotowe ze Szczecina, są to następujące miejsca:
 • Krygiera przy kąpielisku Dziewoklicz;
 • Krygiera w okolicy byłego toru kajakowego;
 • droga przy hotelu „Panorama” przy rondzie Żołnierzy Wyklętych;
 • Szosa Stargardzka w okolicy w okolicach przystanku autobusowego w Płoni oraz stacji benzynowej „Shell”;
 • Balińskiego przy stacji paliw „Bobryk;
 • droga nr 142 w kierunku miejscowości Chociwel.
 • Drogi krajowe w 5 powiatach województwa zachodniopomorskiego
 • Powiat gryfiński – droga nr 26
 • Powiat stargardzki – droga nr 142
 • Powiat goleniowski – droga ekspresowa S3, odcinek Goleniów – Brzozowo
 • Powiat koszaliński – droga nr 11
 • Powiat kołobrzeski – droga nr 11

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W ŚRODOWISKU  MSM- Program finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego

Zadanie  dotyczy  obszaru zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych (profilaktyka drugorzędowa). Działania skierowane są do środowiska mężczyzn mających seks z mężczyznami MSM. Działania środowiskowe prowadzone są w dwóch nocnych klubach dla MSM w Szczecinie tj. w Klubie Love przy ul. Tkackiej 8 i w Klubie Skandal przy ul. 3 Maja 20. Odbiór działań profilaktycznych dotyczyć nie tylko mieszkańców Szczecina ale całego województwa zachodniopomorskiego.

Celem głównym zadania jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w tymże środowisku. Główny cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych tj. wzrost wiedzy na temat HIV/AIDS i STI w celu zmniejszenia poziomu zachowań ryzykownych, przekazaniu wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych i ich wpływu na ryzykowne zachowania seksualne, przekazaniu rzetelnej i aktualnej  informacji  o instytucjonalnych formach pomocy. Cel ogólny i cele szczegółowe zadania zostaną osiągnięte dzięki przeprowadzonym działaniom środowiskowym w dwóch klubach dla MSM. Akcje profilaktyczne odbywają  się będą raz w miesiącu  w weekend  w godzinach nocnych od 22.00 r. Działania środowiskowe polegają na wystawieniu stoiska edukacyjnego, do którego  mogą podchodzić klienci klubów  i nieodpłatnie otrzymają ulotki dot. profilaktyki HIV/AIDS i STI, środki zabezpieczające tj.: prezerwatywy i lubrykanty. Przy stoisku klienci mogą korzystać z indywidualnych rozmów z realizatorami zadania dot. problematyki HIV/AIDS i STI, skutków zażywania środków psychoaktywnych w tym alkoholu ale także na wiele innych tematów z jakimi na co dzień borykają się osoby MSM tj. przemoc, agresja i nietolerancja. W trakcie działań środowiskowych informukemy o możliwości anonimowego i bezpłatnego testowania się w kierunku HIV w Punkcie Konsultacyjno – Diagnostycznym w Szczecinie i Koszalinie. Będziemy również przekazywać informacje   o formach pomocy i usługach    w zakresie profilaktyki HIV/AIDS na terenie województwa zachodniopomorskiego

 

NIC O NAS BEZ NAS- WSPARCIE DLA OSÓB SEROPOZYTYWNYCH –Edycja 2017 r. Program finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego

Program jest kontynuacją poprzednich lat działań, który jest skierowany do osób seropozytywnych i ich rodzin i bliskich. Został on opracowany na potrzeby działalności Stowarzyszenia Wolontariuszy  „DA DU” dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecin i zawiera działania skierowane do dorosłych, dzieci i młodzieży zakażonej wirusem HIV i chorych na AIDS, jako profilaktyka III rzędową.

Cel ogólny

 • Poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich.
 • Wzmacnianie motywacji ludzi z HIV do leczenia antyretrowirusowego oraz do nieprzerywania leczenia, motywacji do powrotu do aktywności zawodowej i społecznej.

    Cele szczegółowe

 • Poprawa jakości życia ludzi z HIV i funkcjonowania osób żyjących z HIV/AIDS i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem osób zakażonych bardzo długo, powyżej 20 lat
 • Zwiększenie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV i bliskich i  rodzin.
 • Pomoc psychologiczna, społeczna, socjalna, pomoc w przełamywaniu barier i nietolerancji społecznej,
 • Szkolenie i dokształcanie osób seropozytywnych – wzrost wiedzy,
 • Profilaktyka, prewencja,
 • Nabycie umiejętności znajdywania i dbania o swój czas relaksu i wypoczynku,
 • Integracja w środowisku osób seropozytywnych z aktywizacja społeczną i zawodową.
 • Obniżenie napięcia spowodowanego „życiem z HIV”,
 • Uczenie korzystania z własnych osobistych zasobów w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi i radościami,
 • Uświadamianie sobie własnej wartości, wyrobienia w sobie szacunku dla siebie i znalezienia siły w byciu osobą żyjąca z HIV,
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami projekty,
 • Ewaluacja życia warunków osób seropozytywnych.

Forma pracy: konsultacje specjalistyczne prawnicze, medyczne, psychoterapeutyczne, socjalne.

Integracja- obóz dla pacjentów z HIV/AIDS.

Szkolenie dla pacjentów z HIVAIDS i ich rodzina.

ŚWIADOMA W PRACY – DBAM O ZDROWIE edycja 2017 r. Program finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego

„Świadoma w pracy – dbam o zdrowie” edycja 2017 to program, który skierowany jest do grupy o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych (profilaktyka  drugorzędowa). Zaplanowane zadanie, jest kontynuacją działań zrealizowanych 2016 r. i dotyczy pracy środowiskowej  w grupie kobiet świadczących usługi seksualne, pracujących przy drogach wjazdowych i wylotowych  ze Szczecina. Celem głównym zadania jest zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług  w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Forma pracy:  streetworking, edukacja, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, socjalna,  prawna, wsparcie. Bezpłatne rozdawnictwo materiałów informacyjno –edukacyjnych oraz środków chroniących przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNA Z ZAKRESU PROBLEMU NARKOMANII W ŚRODOWISKU MSM. Program finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia działającego w imieniu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Zadanie dotyczy działań środowiskowych w grupie mężczyzn mających seks z mężczyznami MSM, klientów dwóch klubów nocnych w Szczecinie. Działania środowiskowe metodą outreach oparte są na strategii redukcji szkód. Redukcja szkód to strategia stosowana wobec osób używających narkotyków, mająca zniwelować te różnice i doprowadzić do sytuacji, w której osoba uzależniona miałaby ponosić jak najmniejsze negatywne konsekwencje uzależnienia, bez dodatkowych represji. Redukcja szkód koncentruje swoje wysiłki na niwelowaniu szkodliwych skutków zażywania narkotyków, a nie na przeciwdziałaniu ich używania. Decyzja o używaniu narkotyków jest akceptowana jako indywidualny wybór. Niemniej jednak ma to być wybór odpowiedzialny. Oznacza to m.in., że osoby zamiast moralizatorskich kazań ze strony innych dorosłych powinny otrzymać pełną informację na temat skutków działania poszczególnych narkotyków z podkreśleniem różnic w zakresie ich działania oraz problemów, jakie używanie tych substancji może przynieść w przyszłości. W trakcie prowadzonych działań środowiskowych przekazujemy rzetelną wiedzę na  temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. Nieodpłatnie  rozdajemy materiały oświatowe dotyczące problematyki uzależnień i zagrożeń związanych z HIV/AIDS i STI,  środki zabezpieczające tj.: prezerwatywy i lubrykanty.

Telefon Zaufania:

Możesz anonimowo porozmawiać z dyżurnymi telefonu:
– wysłuchają Ciebie życzliwie, a rozmowę z Tobą zachowają w tajemnicy,
– powiedzą Tobie, w jaki sposób można zakazić się HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową , zwłaszcza HCV, a w jakich sytuacjach nie dochodzi do zakażenia,
– oszacują, na ile ryzykowna była sytuacja, w której się znalazłeś,
– powiedzą Tobie, jakie są metody testowania w kierunku HIV i innych chorób przenoszonych droga płciową
– doradzą Tobie, kiedy warto wykonać test,
– poinformują Ciebie, gdzie w Twojej miejscowości lub okolicy można wykonać testy na obecność HIV,
– powiedzą Tobie o najnowszych sposobach leczenia, terapiach, badaniach,
– poinformują, gdzie szukać pomocy w Twoim mieście lub jego okolicach,
– podadzą Tobie dane epidemiologiczne dotyczące zakażeń HIV w Polsce i na świecie,
– poinformuje Ciebie o formach pomocy dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki),
– przekierują do innych placówek w razie potrzeby na terenie miasta Szczecin,
– wysłuchają i udzielą wsparcia.

Program finansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin.

Osoby pracujące, na co dzień w Stowarzyszeniu

 • Justyna Bągorska – Przewodnicząca Stowarzyszenia „DA DU”, wykształcenie wyższe, absolwentka Akademii Rolniczej na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie – studia magisterskie, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego- studia podyplomowe w kierunku pedagogika szkolna, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- na kierunku studia podyplomowe seksuologiczne, specjalista terapii uzależnień- Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS konsultant, szkoleniowiec – HIV/AIDS, I i II stopień Studium Przemocy Przeciwdziałania w Rodzinie Niebieskiej Linii, Ukończone szkolenie w zakresie podwójnej diagnozy w uzależnieniach, szkolenie Trenerów I –stopnia,  Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- trener warsztatów, I i II– stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Ukończony Zaawansowany Kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej- Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu, Certyfikat ,,Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków FRED” Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Certyfikat Candis –program dla osób uzależnionych od przetworów konopi- Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w nurcie systemowym – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej,  w trakcie III roku  studiów magisterskich psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Stowarzyszeniu pracuje przy Telefonie Zaufania, prowadzi zajęcia edukacyjne i szkoleniowe w Stowarzyszeniu dla podopiecznych i osób zainteresowanych. Prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne dla pacjentów, pracuje  jako streetwoker z MSM i osobami świadczącymi usługi seksualne.
 • Małgorzata Kłys – Rachwalska – mgr pielęgniarstwa, sekretarz Stowarzyszenia „DA DU”, kierownik Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych. absolwentka  Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie o kierunku pielęgniarstwo, kurs pedagogiczny na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, certyfikat doradcy HIV/AIDS Krajowego Centrum ds. AIDS, Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS  konsultant, szkoleniowiec – HIV/AIDS. W Stowarzyszeniu pracuje przy Telefonie Zaufania, prowadzi zajęcia edukacyjne i szkoleniowe w Stowarzyszeniu dla podopiecznych i osób zainteresowanych. Pracuje w Anonimowym Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym jako doradca.
 • Wanda Janowska –  członek Stowarzyszenia, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, pedagog,  edukatorka HIV/AIDS,  Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS  konsultant, szkoleniowiec – HIV/AIDS pracuje przy Telefonie Zaufania. Prowadzi grupy wsparcia.
 • Artur Reginia– absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Wydział lekarski, Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS- konsultant w dziedzinie poradnictwa. W Stowarzyszeniu pracuje przy Telefonie Zaufania, prowadzi zajęcia edukacyjne i szkoleniowe w Stowarzyszeniu dla podopiecznych i osób zainteresowanych. Pracuje w Anonimowym Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym jako doradca.
 • Dariusz Wojtko– absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego –socjolog, studia podyplomowe – organizacja i administrowanie pomocą społeczną w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, Specjalizacja I stopnia z zawodu pracownika socjalnego uzyskana w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie,Specjalista Terapii Uzależnień, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs podstawowy, Streetwork – Metoda pracy wśród osób narkotyzujących oraz prostytuujących się, Kurs Towarzystwa Rozwoju Rodziny przygotowujący do realizacji edukacji seksualnej w szkołach, Bezterminowy Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie podstawowej wiedzy o HIV/AIDS, szkolenie z zakresu przeciwdziałania handlu ludźmi, szkolenie zakresie  samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy.  W Stowarzyszeniu prowadzi zajęcia edukacyjne i szkoleniowe w Stowarzyszeniu dla podopiecznych i osób zainteresowanych. Prowadzi konsultacje dla pacjentów z zakresu pomocy socjalnej i interwencji kryzysowej, pracuje  jako streetwoker z MSM i osobami świadczącymi usługi seksualne
 • Andrzej Kędzierski– policjant, absolwent IX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wykształcenie średnie, specjalista ds. przemocy i handlu ludźmi, uczestnik szkoleń organizowanych przez Fundację La Strada dotyczące przemocy seksualnej, handlu kobietami, uczestnik międzynarodowych konferencji organizowanych przez Policję niemiecką, czeską i ukraińską, organizator międzynarodowych szkoleń dotyczących przemocy seksualnej i handlu ludźmi wspólnie z MSWiA dla policjantów, organizator warsztatów dla policjantów oraz służb socjalnych, finansowanych z Funduszy norweskich z zakresu handlu ludźmi,  posiada podstawową wiedzę  z zakresu  HIV/AIDS i uzależnień. Prowadzi konsultacje dla pacjentów z zakresu interwencji i przemocy,  pracuje  jako streetwoker z MSM i osobami świadczącymi usługi seksualne
 • Renata Opiela– Pracuje w Anonimowym  Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym jako doradca.
 • Agata Rybacka- Stiller– Pracuje w Anonimowym Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym jako doradca.
 • Jagoda Szałach– wolontariuszka
 • Maciej Wieczorek– wolontariusz
 • Aneta Dembowska– wolontariuszka

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 1. URZĄD MIASTA SZCZECIN
 2. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
 3. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 4. KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 5. KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS
 6. PORADNIA NABYTYCH NIEDOBORÓW IMMUNOLOGICZNYCH W SZCZECINIE.
 7. KLINIKA CHORÓB ZAKAŻNYCH I HEPATOLOGII POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE
 8. STOWARZYSZENIE OGÓLNOPOLSKIE SIEĆ PLUS.
 9. FUNDACJA RES HUMANE
 10. STOWARZUSZENIE 1 GRUDNIA
 11. STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY „BĄDŹ Z NAMI”.
 12. ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ TOWARZYSTWA RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT Z U”
 13. KAMPANIA PRZECIW HANDLU LUDŹMI- LA STRADA
 14. WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Sponsorzy/ partnerzy finansowi i merytoryczni

 • Krajowe Centrum ds. AIDS
 • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Urząd Miasta Szczecin
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki