6 czerwca 2017

Aktualności

 

W ramach małej dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego Wydziały Współpracy Społecznej realizujemy program Edukacja w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową na temat SZKOLENIE Z ZAKRESU HIV/AIDS DLA STUDENTÓW I POLICJI Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Celem głównym zadania jest podniesienie wiedzy z zakresu wiedzy o HIV/AIDS w grupie studentów US oraz funkcjonariuszy policji z województwa zachodniopomorskiego.

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki zrealizowaniu celów szczegółowych tj.:

1.     przekazanie wiedzy nt. zagrożeń związanych z podejmowaniem ryzykownych zachowań     w kontekście problematyki HIV/AIDS.

2.     Przekazanie wiedzy na temat procedury po ekspozycji zawodowej wśród grupy policjantów.

3.     Przekazanie wiedzy na temat procedury po ekspozycji poza zawodowej wśród grupy studentów.

4.     przekazanie rzetelnej  i wiarygodnej informacji o instytucjach i organizacjach pozarządowych oferujących pomoc w obszarze HIV/AIDS i STI.

Grupa odbiorców –  2 grupy studentów I i III roki studiów dziennych o kierunku socjologia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 2 grupy policjantów z województwa zachodniopomorskiego oddelegowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, Łącznie – 4 grupy odbiorców po 20-25 osób, w sumie 80-100 odbiorców. Zajęcia wykładowo – warsztatowe – po 6 godz. dydaktycznych każda grupa.


W ramach małej dotacji ze środków Gminy Miasta Szczecin w ramach zdania publicznego:„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”  realizujemy w grudniu 2018 r. nt.Warsztaty z zakresu problematyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, skierowane do szczecińskich animatorów sportowych realizujących program „Animator Środowiskowy”

Szkolenia realizowane jest w formie praktycznych warsztatów edukacyjnych z wykorzystaniem dyskusji, case study, burzy mózgów, odgrywania ról, pogadanek itp., czyli najbardziej efektywnych metod pracy z perspektywy dydaktyki kształcenia osób dorosłych. W ramach warsztatów zostaną poruszone m.in. zagadnienia:

·    Przemoc i agresja rówieśnicza – mechanizmy powstawania, rozpoznawanie, reagowanie.

·    Elementy psychologii rozwojowej – emocje, wrażliwość, kształtowanie zainteresowań, problemy adolescencji.

·    Elementy komunikacji – uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń.

·    Praca w grupie/zespole.

·    Sport a używki. Realizacja pasji bez alkoholu i narkotyków.

Podczas warsztatów prowadzący będą odnosić się do doświadczeń uczestników w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz kłaść szczególny nacisk na umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Przed rozpoczęciem zajęć zostanie przeprowadzona krótka anonimowa ankieta diagnostyczna pozwalająca na weryfikację poziomu wiedzy na temat możliwości organizowania różnego rodzaju form sportowych z wykorzystaniem skutecznych oddziaływań profilaktycznych. Nauczyciele wypełnią również ankietę ewaluacyjną po zakończonych warsztatach, której analiza wyników pozwoli na zbadanie efektywności przeprowadzonego szkolenia oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Zajęcia zostaną zrealizowane w oparciu o konspekt opracowany na potrzeby niniejszego projektu, z zachowaniem podstaw metodologicznych i naukowych.


Program : „Wiem, reaguję, zapobiegam”

Celem ogólnym programu jest zwiększenie jakości i dostępności programów profilaktycznych z zakresu uzależnień poprzez szkolenie pracowników instytucji zajmujących się: edukacją, pomocą społeczną, wymiarem sprawiedliwości, pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie strategii profilaktycznych.

Program jest skierowany do policjantów pracujących bezpośrednio w kontakcie ze społecznością mieszkańców m.in. dzielnicowych i pracowników prewencji. Zadanie obejmie policjantów z komendy powiatowej w Policach i Mierzynie.

Szkolenie polega na cyklu wykładów – forma wykładowo-seminaryjna i warsztatów.

Szkolenie rozpocznie się testem wiedzy na temat aspektów poruszanych podczas zajęć, taki sam test zostanie przeprowadzony na zakończenie zajęć. Będzie to informacja dla prowadzących na ile treści przekazywane podczas programu były przydatne, czy taki sposób prowadzenia szkolenia był pomocny w pracy policjantów.

Tematyka wykładów to:

 1. Współczesne środki psychoaktywne ze szczególnym uwzględnieniem NSP (dawniej dopalacze) – najnowsze wyniki badań.

 2. Prawne aspekty przeciwdziałania uzależnieniom – usystematyzowanie wiedzy z zakresu Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 3. Pierwszy kontakt – co to jest i jak go wykorzystać w pracy z ludźmi?

Warsztaty będą dotyczyły pracy własnej w zakresie nabycia wiedzy o uzależnieniach w kontekście rozpoznawania osoby uzależnionej, rozwijania umiejętności nawiązania kontaktu, przeprowadzania rozmowy motywującej do podjęcia kroków w celu zaprzestania używania, przekazania wiedzy o możliwości uzyskania pomocy rodzinie osoby uzależnionej.

Projekt finansowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie Wydział Współpracy Społecznej ze środków na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w 2018 r. oraz przez Gminę Police ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.


Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU w roku 2108 realizuje zadanie finansowane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – wydział zdrowia pod nazwą „ Wykonaj test w kierunku HIV! – Zadbaj o siebie i swoich bliskich!”

Zadanie zaplanowane na rok 2018 obejmuje anonimowe i bezpłatne wykonywanie badań wykrywających zakażenia HIV wśród kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 18 lat, aktywnych seksualnie, którzy podejmowali w swoim życiu ryzykowne zachowania tj. stosunki seksualne bez zabezpieczenia, którzy są mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego. Testowanie na obecność przeciwciał anty –HIV połączone jest z poradnictwem przed i po teście.

W ofercie są również do wykonania szybkie testy HIV. Promowane są bezpieczniejsze zachowania seksualne m.in. poprzez edukację wzmocnioną rozdawnictwem prezerwatyw, ulotek , materiałów informacyjnych.

Ważnym działaniem, które zostało podjęte w ramach realizacji zadania to profilaktyka przedekspozycyjną PrEP. W ramach PrEP będą odbywały się konsultacje lekarza specjalisty chorób zakaźnych i wdrożona profilaktyki PrEP – leki antyretrowirusowe.

Zadanie w zakresie poradnictwa, pobierania krwi na obecność przeciwciał anty- HIV, konsultacji lekarza specjalisty będzie realizowane w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 12 w godzinach pracy punktu tj. poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach 15:00-18:00. W przypadku testów szybkich HIV planujemy zorganizować akcje planowe w terenie (akcja wyjścia do urzędów, placówek administracyjnych, Tramwaj Profilaktyczny).

Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU realizuje zadanie TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS. Jest to działalność informacyjno – edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów HIV/AIDS,STI.

Finansuje ten projekt Fundacja SCIO ET PRAECAVECO

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS jest kontynuacją zadania, jakie Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU realizuje nieprzerwanie od ponad 17 lat w ramach prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii i HIV/AIDS. Dotychczasowe doświadczenie w zakresie poradnictwa/konsultacji w ramach Telefonu Zaufania wskazuje na dużą potrzebę podejmowania działań związanych z ciągłym zwiększaniem świadomości społecznej mieszkańców naszego terenu. Tylko działania systematycznie realizowane są skuteczne, przynoszą wymierne oczekiwania społeczne.

Dyżury telefoniczne odbywają się 2 razy w tygodniu (poniedziałki i czwartki ) w godzinach 15:00- do 18:00. W tych samych godzinach przewidywane są również spotkania z rozmówcami po wcześniejszym umówieniu się z rozmówcą. Siedziba Stowarzyszenia funkcjonuje się w strukturach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy ulicy Broniewskiego 12.

Telefon Zaufania, nie jest alternatywą lub konkurencją dla placówek medycznych, jest uzupełnieniem specjalistycznej pomocy, pierwszym krokiem do skorzystania z niej na warunkach mam pytanie, problem tu i teraz. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że osoby dzwoniące na Telefon Zaufania opisują różne sytuacje życiowe proszą o analizę, w jakim stopniu są to sytuacje narażające ich na zakażenie HIV. Z roku na rok daje się zauważyć, że tematyka rozmów zostaje poszerzona o zakażenia wirusami hepatotropowymi (WZW typu B, C) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową – kiła, rzeżączka, chlamydia. Wzrasta liczba osób dzwoniących w temacie ryzykownych zachowań, które są podejmowane pod wpływem środków zmieniających świadomość zarówno po narkotykach, jak i alkoholu.


Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU w ramach zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS realizuje zadanie WIEK NIE JEST BARIERĄ DLA HIV, finansowane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – Wydział Zdrowia Publicznego

Tematyka związana z profilaktyką HIV wśród osób 50 + uczestniczących w turnusach sanatoryjnych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Program jest zorientowany na bieżące problemy wynikające z epidemiologii zakażeń HIV w województwie zachodniopomorskim. Bardzo często lansowana jest teza, jakoby zakażenia HIV dotyczyły głównie osób młodych, a szczególnie homoseksualnych par męskich oraz narkomanów. Otóż okazuje się, że wiek nie stanowi dla wirusa żadnej bariery. Zakażenie HIV może dotyczyć każdej osoby, zarówno mężczyzn jak kobiet, w różnych grupach wiekowych. Najstarszy pacjent Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych w Szczecinie ma 80 lat. To mężczyzna, który jest zakażony dopiero od kilku lat. Liczną grupę pacjentów stanowią kobiety 50 plus, które chciały ułożyć sobie życie na nowo. Osoby po 50 roku życia w ogóle bardzo często nie zdają sobie sprawy, że powinny się testować, kiedy zmieniają partnerów seksualnych, niestety nie używają też prezerwatyw. Nie potrafią ich używać, wstydzą się, a nie powinny. Dodatkowo osoby w wieku średnim bardzo często podejmują kontakty seksualne bez zabezpieczenia, ponieważ nie obawiają się już w tym wieku ciąży. Cały czas podkreślamy, jak ważna i konieczna jest profilaktyka. Osobom dojrzałym potrzebna jest edukacja seksualna obalająca mity, stereotypy i samosprawdzające się uprzedzenia dotyczące własnej seksualności. Potrzebne są wiadomości dotyczące zmian zachodzących w narządach płciowych wraz z wiekiem i różnic w ich funkcjonowaniu wiadomości te są również niezbędne w zapobieganiu chorobom przenoszonym drogą płciową, w tym HIV. Stosowanie Viagry (od 1998r.) i jej podobnych leków przez starszych wiekiem mężczyzn zarówno w kontaktach homo, jak i heteroseksualnych prowadzi często do większej aktywności seksualnej, ale może się także przyczyniać do wzrostu liczby zakażeń HIV. Dlatego należy mieć wiedzę i trzeba pamiętać o wykonywaniu testów w kierunki HIV, przed zaangażowaniem się w nowy związek i prezerwatywach, jeśli zmieniamy partnerów seksualnych. Prezerwatywa daje pewność tylko wówczas jeżeli jest założona prawidłowo, nie pęknie podczas stosunku, nie zsunie się. W przypadku seksu oralnego ryzyko jest niskie, ale należy pamiętać, że przy takim kontakcie przenoszą się inne choroby np. kiła. Ważne jest jeżeli dojdzie do zakażenia HIV, aby jak najszybciej je rozpoznać, rozpocząć leczenie i nie narażać na zakażenie innych osób.

Ważnym elementem naszej wiedzy powinna być znajomość placówek gdzie badania można wykonać. W województwie zachodniopomorskim funkcjonują dwa Punkty Konsultacyjno Diagnostyczne ( Szczecin, Koszalin), gdzie można wykonać anonimowo i bezpłatnie badania na obecność przeciwciał anty -HIV. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Szczecinie znajduje się w nowej lokalizacji przy ul Broniewskiego 12 al. funkcjonuje w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach 15:00- 18:00. Koszalin PKD mieści się w przychodni MEDICAL BETA, przy ulicy Modrzejewskiej 4, czynny jest w każdy czwartek w godz. 15:30 – 18:30. Oprócz bezpłatnych testów w kierunku HIV, zawsze w ofercie jest poradnictwo przed i po teście. W trakcie rozmowy z certyfikowanymi doradcami indywidualnie szacowane jest ryzyko zakażenia, przekazywana jest ogólna wiedza HIV, wskazywane są metody profilaktyki czy bezpiecznych zachowań seksualnych.


Zadanie z obszaru zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w środowisku MSM , które należy do grupy osób o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań (profilaktyka drugorzędowa). W ramach realizacji zadania będziemy przeprowadzić działania środowiskowe w szczecińskim w klubie nocnym Love Club All Together przy ul. Tkackiej 8. Pomimo, że obszar działania będzie skupiony w jednym miejscu tj. klub nocny Love, to odbiór działań profilaktycznych będzie dotyczył MSM z całego województwa zachodniopomorskiego. Należy zaznaczyć, że do klubu w trakcie weekendu przyjeżdżają mężczyźni oraz kobiety homoseksualne z całego województwa zachodniopomorskiego. Klub Love aktualnie jest jedynym klubem nocnym dla MSM w województwie zachodniopomorskim. Zadanie jest finansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Cel główny zadania to ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV ale także WZW typu A, B ,C, kiły, rzeżączki i innych w środowisku MSM. Zakładamy, że cel główny zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie celów szczegółowych wymienionych poniżej we wniosku, w trakcie prowadzonych działań profilaktycznych. Działania środowiskowe będą przeprowadzone raz w miesiącu od kwietnia do grudnia 2018 r., w godzinach pracy kluby tj. w godzinach nocnych. Każda akcja profilaktyczna będzie trwała 4 godziny i polegać będzie na wystawieniu stoiska edukacyjnego do którego będą podchodzić klienci klubu. Przy stoisku edukacyjnym pracować będzie 3 realizatorów zadania, którzy będą rozdawać materiały oświatowe dot. problematyki HIV/AIDS i STI, uzależnień oraz środki zabezpieczające. Przewidujemy w trakcie działań prowadzić rozmowy indywidualne w miarę zgłaszanych potrzeb klientów. Doświadczenia pracy profilaktycznej w środowisku MSM potwierdzają, że klienci klubu chętnie korzystają z oferty naszego stoiska edukacyjnego. W trakcie indywidualnych rozmów z odbiorcami zadania podejmowane są tematy dotyczące zagadnień związanych z HIV/AIDS i innymi chorobami przenoszonymi drogą kontaktów seksualnych, uzależnień od środków psychoaktywnych, przemocy, nietolerancji ze względu na orientacje i seksualności. Realizatorzy zadania informują o działalności Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w Szczecinie i Koszalinie, który oferuje bezpłatne i anonimowe testowanie w kierunku HIV, przekazują informacje dotyczące oferty pomocowej w obszarze HIV/AIDS i STI, uzależnień, przemocy i szeroko rozumianej pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim.

Odbiorcy naszych działań profilaktycznych to grupa z którą pracujemy od samego początku działalności Stowarzyszenia DADU. MSM trafiają do Stowarzyszenia w celu uzyskania wsparcia, często po otrzymaniu pozytywnego wyniku dotyczącego zakażenia wirusem HIV. MSM zgłaszają się do Stowarzyszenia z rekomendacji Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego lub Poradni Niedoborów Immunologicznych w której objęci są leczeniem antyretrowirusowym. Nasi klienci często nie radzą sobie z emocjami, które związane są z ich statusem serologicznym, orientacją seksualną czy problemami związanymi z codziennym funkcjonowaniem. W trakcie wielu przeprowadzonych indywidualnych rozmów z naszymi klientami okazywało się, że podejmowali ryzykowne zachowania seksualne będąc pod wpływem alkoholu czy narkotyków, nie mieli świadomości zagrożeń jakie niosą za sobą takie zachowania, ponieważ nie posiadali dostatecznej wiedzy na temat zagrożeń związanych z problematyką HIV/AIDS czy STI. Z przeprowadzonych rozmów wynikało również, że klub Love jest miejscem zabawy, poznawania nowych ludzi, często tylko w celu odbycia przygodnego kontaktu seksualnego, będąc pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Biorąc pod uwagę skalę zagrożeń w środowisku MSM, zwłaszcza wśród młodych mężczyzn, którzy wchodzą w dorosłe życie, uważamy, że istnieje potrzeba dalszej pracy profilaktycznej w tymże środowisku.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Program ŚWIADOMA W PRACY – DBAM O ZDROWIE edycja 2018 r. Program finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Celem głównym zadania to zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie celi szczegółowych tj.

 1. poszerzenie oferty informacyjnej i edukacyjnej dostosowanej do potrzeb indywidualnych odbiorów;

 2. wspieranie działań z zakresu redukcji szkód zdrowotnych;

 3. przekazanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z HIV/AIDS, HCV, HBV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz zasad bezpieczniejszego seksu;

 4. przekazanie wiedzy na temat szkodliwości przyjmowania środków psychoaktywnych, ich działania i wpływu na ryzykowne zachowania wśród kobiet świadczących usługi seksualne;

 5. zwiększenie ilości kobiet świadczących usługi seksualne stale korzystających z prezerwatyw i lubrykantów jako środków zmniejszających ryzyko zakażenia: HIV, HCV, HBV i STI.

Kobiety świadczące usługi seksualne z racji wykonywanego zawodu są bardziej narażone na ryzyko zakażenia HIV czy innych chorób zakaźnych przenoszonych drogą kontaktów seksualnych niż pozostała część społeczeństwa. Wynika to z podejmowania ryzykownych zachowań w kontekście HIV/AIDS i STI tj. częsta zmiana partnerów seksualnych ryzykowne formy zachowań seksualnych, brak wiedzy oraz świadomości ryzyka zakażenia, bycie pod wpływem środków psychoaktywnych, przemoc seksualna ze strony klientów lub sutenerów, brak stosowania zabezpieczeń z klientami. Kwestia rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą płciową nie leży jedynie po stronie osób świadczących usługi seksualne. Często do zakażeń HIV czy chorobami zakaźnymi dochodzi w wyniku kontaktów seksualnych z klientami, którzy niechętnie stosują prezerwatywy lub wręcz płacą wyższe kwoty za ich nie używanie czy też reagują agresją na propozycje ich użycia. Nasze wieloletnie doświadczenia pracy z kobietami prostytuującymi się wynika, że kobiety podejmują ryzykowne zachowania, często będąc pod wpływem środków psychoaktywnych czy alkoholu. Ww. niechętnie poddają się testowaniu w kierunku HIV czy innych chorób zakaźnych i dlatego nie znają swojego statusu serologicznego.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Jak co roku wznawiamy nowy projekt dla osób seropozytywnych i ich rodzin NIC O NAS BEZ NAS. EDYCJA 2018. Projekt finansowany jest w ramach dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego. Zachęcamy do skorzystania z konsultacji specjalistycznych. Na ulotce szczegóły.
W sierpniu organizujemy wyjazd w góry. Jak ktoś jest zainteresowany to są jeszcze wolne miejsca.
O szczegóły pytajcie w mailu skierowanym na adres Stowarzyszenia.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

PROJEKT

Kobieta i jej decyzja o bezpiecznym kontakcie seksualnym.

 

Planowane do realizacji zadanie dotyczy edukacji w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Projekt adresowany jest do młodych kobiet w wieku 18-25 lat, które się uczą, studiują, podejmują pracę zawodową. W trakcie realizacji projektu zakładamy bezpośredni kontakt z około 1000 osób. Działania prowadzone będą w przestrzeni miejskiej, teren przy stadionie POGOŃ, przy uczelniach i akademikach w trakcie trwania Juwenalni, organizowanych przez studentów uczelni szczecińskich. Będziemy docierali do młodych kobiet z edukacją, rozdawnictwem ulotek, gadżetów, prezerwatyw oraz z kwestionariuszem ankiety. Wskutek naszych działań kobiety będą świadome i to one będą mogły decydować o zabezpieczaniu kontaktów seksualnych.

Głównym celem projektu jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń

HIV/STD wśród młodych kobiet .

Główny cel zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie celi szczegółowych:

-edukacja na temat HIV/AIDS,HCV,HBV/STD wśród młodych kobiet

– przekazywanie informacji o instytucjonalnych formach pomocy i usług w

zakresie profilaktyki HIV/STD

– zmniejszenie ryzykownych zachowań wśród młodych kobiet

-zwiększenie liczby młodych kobiet stale korzystających z damskich prezerwatyw jako środka zmniejszającego ryzyko zakażenia HIV, HCV, HBV i STD.

Projekt uzupełnia brakujący element, którym jest świadoma decyzja kobiet o stosowaniu prezerwatyw damskich. Edukator po wyrażonej zgodzie przez respondenta, wypełni kwestionariusz ankiety.

Szczegółowy opis realizowanych działań:

1.Indywidualne rozmowy z młodymi kobietami w zakresie profilaktyki

HIV/AIDS/STD. Instruktaż stosowania prezerwatywy damskiej

2. Przeprowadzenie ankiety

3. Rozdawnictwo prezerwatyw z instruktażem

4. Rozdawnictwo ulotek

Prezerwatywa damska nie jest wszystkim znana i ogólnie dostępna. Możliwość zakupu istnieje tylko poprzez internet. Młode kobiety często nie mają świadomości, że jeżeli partner nie chce stosować prezerwatywy to one mogą zadbać o to, żeby kontakt seksualny był bezpieczny. Z takim zakresem edukacji, kobiety jeszcze nie miały do czynienia. Zazwyczaj wszystkie działania promują prezerwatywy męskie. Kobieta nie zawsze umie odmówić parterowi seksu bez zabezpieczenia czego skutkiem są zakażenia HIV/STD. Projekt uzupełnia brakujący element, którym jest świadoma decyzja kobiet o stosowaniu prezerwatyw damskich. Podczas rozmowy z kobietami będą realizowane następujące zagadnienia: bezpieczne zachowania seksualne, drogi zakażenia HIV, wykonywanie badań na obecność przeciwciał anty HIV, informacja o Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (Szczecin, Koszalin)

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Po 3 latach przerwy, z różnych powodów wracamy z profilaktycznym Programem PROFILIADA, skierowanych do młodzieży szkół szczecińskich i z Polic. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Zdrowa- KBPN oraz Gminy Police. Głównym celem projektu jest jest zwiększenie wśród młodzieży zagrożonej czynnikami ryzyka umiejętności zaspakajania potrzeb psychoemocjonalnych w sposób akceptowalny społecznie i dzięki temu zablokowanie intensywności używania środków psychoaktywnych. Jednym z komponentów programu jest projekcja filmów na temat uzależnień, przemocy. Filmy są wyświetlane w Kinie PIONIER Szczecin. Wstęp bezpłatny

Rozpoczynamy kolejny projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin w ramach realizacji projektu „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii poprzez działalność edukacyjną PROFILAKTYCZNY TRAMWAJ.  w tym roku mamy aż 7 przejazdów, na zainteresowanych czekają nowe ulotki, nowe gadżety, quizy  i doborowe towarzystwo w postaci Justyny, Anety, Małgosi i Darka. Na ulotce znajdziecie terminy przejazdów.
Przed każdym  przejazdem będziemy jeszcze Was informować na FB.

15 marca 2018 o godz. 16.00 w Stowarzyszeniu Wolontariuszy DA DU przy ul. Broniewskiego 12 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie. Celem Walnego są zmiany w Statucie w związku z nowelizacją ustawy Prawo o Stowarzyszeniach a także wybór nowych Władz do Zarządu i komisji Rewizyjnej.
Serdecznie zapraszamy Wszystkich członków czynnych stowarzyszenia. Pobierz porządek obrad

Ruszamy z nowy projektem skierowanym do MSM „W TROSCE O ZDROWIE – MAM WIEDZĘ ŻYJĘ BARDZIEJ ŚWIADOMIE I ODPOWIEDZIALNIE ZA SIEBIE I INNYCH” -Edukacja w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową skierowana do osób młodych, prowadzona na imprezach masowych i w przestrzeni miejskiej.

Celem głównym zadania jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV i innych chorób STI (gównie kiły, HCV, HBV, HAV), a także zapewnienie dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS środowisku MSM.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie celi szczegółowych, tj.:

 •  edukacja na temat HIV/AIDS, HCV, HBV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz zasad bezpieczniejszego seksu w grupie MSM
 •  przekazanie informacji o instytucjonalnych formach pomocy i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
 •  zmniejszenie ilości ryzykownych zachowań wśród MSM
 •  zwiększenie ilości MSM stale korzystających z prezerwatyw i lubrykantów jako środków zmniejszających ryzyko zakażenia HIV, HCV, HBV i STI.

Cele zostaną osiągnięte dzięki działaniom edukacyjnym w przestrzeni miejskiej: w klubach, w lesie i przy skwerach (w miejscach spotykań MSM). Akcje profilaktyczne odbywać się będą dwa razy w miesiącu i trwać po 3 godz. każda, nocą, podczas weekendu.  Odbiorcy zadania otrzymają nieodpłatnie ulotki, materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS i STI, środki zabezpieczające – prezerwatywy i lubrykanty. Prowadzone będą indywidualne rozmowy dotyczące problematyki HIV/AIDS i STI, skutków zażywania środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, ale także na wiele innych tematów, z którymi na co dzień borykają się osoby MSM, tj. przemoc, agresja i nietolerancja. Będziemy informować o możliwości wykonania anonimowego i bezpłatnego testu w kierunku HIV w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym (PKD) oraz przekazywać informacje o formach pomocy i usługach w zakresie profilaktyki HIV/AIDS na terenie województwa. W ten sposób grupa odbiorców MSM uzyska wiedzę z zakresu problematyki HIV/AIDS i STI.

Program jest finansowany ze środków GILEAD.
Wkrótce przedstawimy nowe ulotki i koszulki, które będą wykorzystane podczas projektu.

 

 

 

 

 

 

Program 50 plus WIEK NIE JEST BARIERĄ DLA HIV skierowany do osób po 50 roku życia, którzy są aktywni seksualnie. Będziemy odwiedzać sanatoria i zachęcać kuracjuszy do testowania się w kierunku HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Będziemy zachęcać do bezpieczniejszych zachowań seksualnych. W ramach projektu zapraszamy na 28 października 2017 r.  na przejażdżkę  tramwajem profilaktycznym. Program jest finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Program jest zorientowany na bieżące problemy wynikające  z  epidemiologii  zakażeń HIV w województwie zachodniopomorskim. Wieloletnie doświadczenie (od 1999r.) Stowarzyszenia „DA DU” funkcjonującego przy  Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, w którym to realizowane jest leczenie osób żyjących z HIV zarówno w  zakresie opieki , jak i ambulatoryjnej  czyni nas  kompetentnymi do realizacji   działań profilaktyki HIV. W województwie zachodniopomorskim  nie ma stabilnej sytuacji w zakresie rozpoznawania nowych zakażeń HIV. W roku 2017 (01.01.2017- 0-10.07.2017r) w województwie zachodniopomorskim  mamy już rozpoznanych 58 nowych zakażeń HIV, dla przypomnienia  w roku 2014 stwierdzono zakażenie u 38 osób, w 2015 roku wśród 59 osób a w 2016 przez cały rok 58 osób. Ogółem w  Polsce codziennie 3 osoby dowiadują się, że mają HIV. Od wdrożenia badań w 1985 roku, do 31 maja 2017 roku stwierdzono zakażenie HIV u 21 861 obywateli Polski.

Cel ogólny

 • Wykrywanie nowych zakażeń  HIV w grupie osób 50+ w województwie zachodniopomorskim
 • Zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w grupie osób 50 + w województwie zachodniopomorskim

Cele szczegółowe

 •  Zwiększenie wiedzy w zakresie bezpieczniejszych zachowań  seksualnych  wśród osób 50 +
 • Profilaktyka, prewencja HIV  wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego
 •  Zwiększenie  świadomości  w zakresie oferty badań HIV
 •  Uświadomienie zagrożeń w grupie osób 50 +

 

PROFILAKTYCZNY TRAMWAJ.  Program finansowany jest ze środków  Urzędu Miasta Szczecin  Wydział Spraw Społecznych

Projekt proponujemy innowacyjne podejście w profilaktyce zachowań prozdrowotnych poprzez działania skierowane bezpośrednio do odbiorcy w trakcie jego codziennej aktywności życiowej m.in. korzystanie ze środków komunikacji miejskiej. Przypadkowość i spontaniczność kontaktów z odbiorcami ma spowodować łatwość w przyswajaniu przekazywanej wiedzy, gdyż odbiorca nie jest identyfikowany z problemem. Taki kontakt z odbiorcą nie stygmatyzuje go, zapewniając anonimowość w neutralnym otoczeniu. W tak nietypowy sposób przekazana wiedza wpłynie w sposób istotny na zmianę zachowań prozdrowotnych.

Zdobyta wiedza o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych wpłynie na zmniejszenie kosztów społecznych (leczenie uzależnień, bezrobocie, prostytucja, przestępczość, absencja chorobowa, przemoc).

Sprawdzoną przez nas formą przekazu wiedzy z zakresu narkomanii, przemocy, HIV/AIDS jest prezentowanie jej „w trakcie” codziennej aktywności. Taką okazję daje nam przejazd tramwajem. Nie wymuszając na nikim poświęcania swojego czasu możemy propagować wiedzę. Chcemy z informacją dotrzeć przede wszystkim do ludzi młodych, to do ich potrzeb dostosowujemy formę przekazu. Osoby oczekujące na przystankach na komunikację miejską bardzo chętnie korzystają z darmowego przejazdu, są otwarte na rozmowę i bardzo chętnie zadają pytania. Planujemy organizację tzw. Ruchomego Punktu Informacyjnego czyli przejazdu zabytkowego tramwaju. Jest  to przejazd bezpłatny. W specjalnie udekorowanym wagonie, wewnątrz którego ustawiony jest  kącik muzyczny obsługiwany przez DJ, znajdują  się  edukatorzy. Wsiadające osoby będą otrzymywały zestaw materiałów informacyjnych  i gadżetów oraz będą miały możliwość rozmowy z edukatorami i konsultantami.

Forma pracy: konsultacje, informacje, bezpłatne rozdawnictwo ulotek i materiałów edukacyjnych, gadżetów.

Miejsce i data przejazdów: w dniach: 13 maj 2017, 24 czerwiec 2017, 29 lipiec 2017, 12 sierpień 2017, 30 wrzesień 2017 r. w godzinach od 11.00 do 15.00 Trasa przejazdu obejmuje:  Wyjazd: Zajezdnia Pogodno- Plac Szarych Szeregów- Pomorzany – Dworzec Główny- Brama Portowa- Matejki PZU- Plac Rodła- Plac Szarych Szeregów – Piastów- Krzekowo – Bohaterów Warszawy – Plac Szarych Szeregów – Dworzec Niebuszewo – Plac Rodła- Potulicka – Plac Rodła – Plac Szarych Szeregów – Zajezdnia Pogodno

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE Z ZAKRESU PROBLEMU NARKOMANII W ŚRODOWISKU KOBIET ŚWIDCZĄCYCH USŁUGI SEKSUALNE. Program finansowany jest ze środków  Urzędu Miasta Szczecin Wydział Spraw Społecznych

 Głównym celem zadania jest przeciwdziałanie zakażeniu: HIV, HBV, HCV i innych poprzez zwiększenie poziomu wiedzy o chorobach zakaźnych w środowisku kobiet świadczących usługi seksualne. Cel główny zadania zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych. Głównymi działaniami jest praca środowiskowa. Działania środowiskowe prowadzone są w mieszkaniowych agencjach towarzyskich w Szczecinie. Tzw. „mieszkaniówki”, w których pracują osoby prostytuujące się, są miejscami zwiększonego ryzyka zakażenia HIV i STI, używania środków psychoaktywnych oraz zagrożenia zostania ofiarą przestępstw w związku z używaniem narkotyków. Mieszkania, w których kobiety prowadzą seks biznes, są to mieszkania wynajęte na okres ich „działalności”. Na każdą wizytę w agencji umawiamy się telefonicznie, ustalamy datę i godzinę naszego spotkania. W trakcie naszych wizyt uświadamiamy kobiety o zagrożeniach związanych z HIV/AIDS, przyjmowaniem środków psychoaktywnych w tym nielegalnych tzw. „dopalaczy”. Odbiorców wyposażymy w praktyczne umiejętności, wiedzę i środki służące do minimalizacji szkód zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków i innych środków  psychoaktywnych oraz  ryzykownymi kontaktami seksualnymi. Doświadczenia pracy z osobami świadczącymi usługi seksualne potwierdzają skalę problemu nadużywania alkoholu i eksperymentowania  z narkotykami w miejscu ich pracy.

Forma pracy: streetworking, edukacja, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, socjalna,  prawna, wsparcie. Bezpłatne rozdawnictwo materiałów informacyjno –edukacyjnych oraz środków chroniących przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Miejsca realizacji zadania: Mieszkaniowe agencje towarzyskie – wynajęte mieszkania przez kobiety świadczące usługi seksualne w różnych dzielnicach, na terenie całego Szczecina;

 MAM WIEDZĘ, ŻYJĘ BARDZIEJ ŚWIADOMIE – edycja 2017. Program finansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej

Zadanie, jest kontynuacją działań zrealizowanych 2016 r. i dotyczy pracy środowiskowej, psychoedukacji w grupie kobiet świadczących usługi seksualne, pracujących                          w mieszkaniowych agencjach towarzyskich w Szczecinie, przy drogach wjazdowych i wylotowych ze Szczecina oraz przy drogach w 5 powiatach województwa zachodniopomorskiego przy których pracują kobiety, które się prostytuują. Z naszych doświadczeń z ubiegłego roku wynika, że działania środowiskowe prowadzone bezpośrednio                   w miejscach pracy osób prostytuujących się tj. mieszkaniowych agencjach towarzyskich i przy drogach są skutecznym sposobem  dotarcia do tej grupy i uświadamiania jej o zagrożeniach związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych, a także w sytuacji, kiedy pojawia się problem z narkotykami. Kobiety prostytuujące się z obawy o stygmatyzowanie ich, rzadko korzystają z oferty pomocy instytucji czy organizacji pozarządowej, ponieważ nie chcą się identyfikować  z zawodem prostytutki. Stąd narodził się pomysł pracy środowiskowej   z grupą kobiet świadczących usług seksualne aby prowadzić profilaktykę z uzależnień i przekazywać wiedzy o zagrożeniach związanych z wykonywaniem tego specyficznego „zawodu”.

Forma pracy:  streetworking, edukacja, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, socjalna,  prawna, wsparcie. Bezpłatne rozdawnictwo materiałów informacyjno –edukacyjnych oraz środków chroniących przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Miejsca realizacji zadania:

 • Mieszkaniowe agencje towarzyskie – wynajęte mieszkania przez kobiety świadczące usługi seksualne w różnych dzielnicach, na terenie całego Szczecina;
 • Drogi dojazdowe i wylotowe ze Szczecina, są to następujące miejsca:
 • Krygiera przy kąpielisku Dziewoklicz;
 • Krygiera w okolicy byłego toru kajakowego;
 • droga przy hotelu „Panorama” przy rondzie Żołnierzy Wyklętych;
 • Szosa Stargardzka w okolicy w okolicach przystanku autobusowego w Płoni oraz stacji benzynowej „Shell”;
 • Balińskiego przy stacji paliw „Bobryk;
 • droga nr 142 w kierunku miejscowości Chociwel.
 • Drogi krajowe w 5 powiatach województwa zachodniopomorskiego
 • Powiat gryfiński – droga nr 26
 • Powiat stargardzki – droga nr 142
 • Powiat goleniowski – droga ekspresowa S3, odcinek Goleniów – Brzozowo
 • Powiat koszaliński – droga nr 11
 • Powiat kołobrzeski – droga nr 11

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W ŚRODOWISKU  MSM- Program finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego

Zadanie  dotyczy  obszaru zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych (profilaktyka drugorzędowa). Działania skierowane są do środowiska mężczyzn mających seks z mężczyznami MSM. Działania środowiskowe prowadzone są w dwóch nocnych klubach dla MSM w Szczecinie tj. w Klubie Love przy ul. Tkackiej 8 i w Klubie Skandal przy ul. 3 Maja 20. Odbiór działań profilaktycznych dotyczyć nie tylko mieszkańców Szczecina ale całego województwa zachodniopomorskiego.

Celem głównym zadania jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w tymże środowisku. Główny cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych tj. wzrost wiedzy na temat HIV/AIDS i STI w celu zmniejszenia poziomu zachowań ryzykownych, przekazaniu wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych i ich wpływu na ryzykowne zachowania seksualne, przekazaniu rzetelnej i aktualnej  informacji  o instytucjonalnych formach pomocy. Cel ogólny i cele szczegółowe zadania zostaną osiągnięte dzięki przeprowadzonym działaniom środowiskowym w dwóch klubach dla MSM. Akcje profilaktyczne odbywają  się będą raz w miesiącu  w weekend  w godzinach nocnych od 22.00 r. Działania środowiskowe polegają na wystawieniu stoiska edukacyjnego, do którego  mogą podchodzić klienci klubów  i nieodpłatnie otrzymają ulotki dot. profilaktyki HIV/AIDS i STI, środki zabezpieczające tj.: prezerwatywy i lubrykanty. Przy stoisku klienci mogą korzystać z indywidualnych rozmów z realizatorami zadania dot. problematyki HIV/AIDS i STI, skutków zażywania środków psychoaktywnych w tym alkoholu ale także na wiele innych tematów z jakimi na co dzień borykają się osoby MSM tj. przemoc, agresja i nietolerancja. W trakcie działań środowiskowych informukemy o możliwości anonimowego i bezpłatnego testowania się w kierunku HIV w Punkcie Konsultacyjno – Diagnostycznym w Szczecinie i Koszalinie. Będziemy również przekazywać informacje   o formach pomocy i usługach    w zakresie profilaktyki HIV/AIDS na terenie województwa zachodniopomorskiego

 

NIC O NAS BEZ NAS- WSPARCIE DLA OSÓB SEROPOZYTYWNYCH –Edycja 2017 r. Program finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego

Program jest kontynuacją poprzednich lat działań, który jest skierowany do osób seropozytywnych i ich rodzin i bliskich. Został on opracowany na potrzeby działalności Stowarzyszenia Wolontariuszy  „DA DU” dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecin i zawiera działania skierowane do dorosłych, dzieci i młodzieży zakażonej wirusem HIV i chorych na AIDS, jako profilaktyka III rzędową.

Cel ogólny

 • Poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich.
 • Wzmacnianie motywacji ludzi z HIV do leczenia antyretrowirusowego oraz do nieprzerywania leczenia, motywacji do powrotu do aktywności zawodowej i społecznej.

    Cele szczegółowe

 • Poprawa jakości życia ludzi z HIV i funkcjonowania osób żyjących z HIV/AIDS i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem osób zakażonych bardzo długo, powyżej 20 lat
 • Zwiększenie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV i bliskich i  rodzin.
 • Pomoc psychologiczna, społeczna, socjalna, pomoc w przełamywaniu barier i nietolerancji społecznej,
 • Szkolenie i dokształcanie osób seropozytywnych – wzrost wiedzy,
 • Profilaktyka, prewencja,
 • Nabycie umiejętności znajdywania i dbania o swój czas relaksu i wypoczynku,
 • Integracja w środowisku osób seropozytywnych z aktywizacja społeczną i zawodową.
 • Obniżenie napięcia spowodowanego „życiem z HIV”,
 • Uczenie korzystania z własnych osobistych zasobów w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi i radościami,
 • Uświadamianie sobie własnej wartości, wyrobienia w sobie szacunku dla siebie i znalezienia siły w byciu osobą żyjąca z HIV,
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami projekty,
 • Ewaluacja życia warunków osób seropozytywnych.

 

Forma pracy: konsultacje specjalistyczne prawnicze, medyczne, psychoterapeutyczne, socjalne.

Integracja- obóz dla pacjentów z HIV/AIDS.

Szkolenie dla pacjentów z HIVAIDS i ich rodzina.

 

ŚWIADOMA W PRACY – DBAM O ZDROWIE edycja 2017 r. Program finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego

„Świadoma w pracy – dbam o zdrowie” edycja 2017 to program, który skierowany jest do grupy o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych (profilaktyka  drugorzędowa). Zaplanowane zadanie, jest kontynuacją działań zrealizowanych 2016 r. i dotyczy pracy środowiskowej  w grupie kobiet świadczących usługi seksualne, pracujących przy drogach wjazdowych i wylotowych  ze Szczecina. Celem głównym zadania jest zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług  w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Forma pracy:  streetworking, edukacja, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, socjalna,  prawna, wsparcie. Bezpłatne rozdawnictwo materiałów informacyjno –edukacyjnych oraz środków chroniących przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNA Z ZAKRESU PROBLEMU NARKOMANII W ŚRODOWISKU MSM. Program finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia działającego w imieniu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Zadanie dotyczy działań środowiskowych w grupie mężczyzn mających seks z mężczyznami MSM, klientów dwóch klubów nocnych w Szczecinie. Działania środowiskowe metodą outreach oparte są na strategii redukcji szkód. Redukcja szkód to strategia stosowana wobec osób używających narkotyków, mająca zniwelować te różnice i doprowadzić do sytuacji, w której osoba uzależniona miałaby ponosić jak najmniejsze negatywne konsekwencje uzależnienia, bez dodatkowych represji. Redukcja szkód koncentruje swoje wysiłki na niwelowaniu szkodliwych skutków zażywania narkotyków, a nie na przeciwdziałaniu ich używania. Decyzja o używaniu narkotyków jest akceptowana jako indywidualny wybór. Niemniej jednak ma to być wybór odpowiedzialny. Oznacza to m.in., że osoby zamiast moralizatorskich kazań ze strony innych dorosłych powinny otrzymać pełną informację na temat skutków działania poszczególnych narkotyków z podkreśleniem różnic w zakresie ich działania oraz problemów, jakie używanie tych substancji może przynieść w przyszłości. W trakcie prowadzonych działań środowiskowych przekazujemy rzetelną wiedzę na  temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. Nieodpłatnie  rozdajemy materiały oświatowe dotyczące problematyki uzależnień i zagrożeń związanych z HIV/AIDS i STI,  środki zabezpieczające tj.: prezerwatywy i lubrykanty.

 

Telefon Zaufania:

Możesz anonimowo porozmawiać z dyżurnymi telefonu:
– wysłuchają Ciebie życzliwie, a rozmowę z Tobą zachowają w tajemnicy,
– powiedzą Tobie, w jaki sposób można zakazić się HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową , zwłaszcza HCV, a w jakich sytuacjach nie dochodzi do zakażenia,
– oszacują, na ile ryzykowna była sytuacja, w której się znalazłeś,
– powiedzą Tobie, jakie są metody testowania w kierunku HIV i innych chorób przenoszonych droga płciową
– doradzą Tobie, kiedy warto wykonać test,
– poinformują Ciebie, gdzie w Twojej miejscowości lub okolicy można wykonać testy na obecność HIV,
– powiedzą Tobie o najnowszych sposobach leczenia, terapiach, badaniach,
– poinformują, gdzie szukać pomocy w Twoim mieście lub jego okolicach,
– podadzą Tobie dane epidemiologiczne dotyczące zakażeń HIV w Polsce i na świecie,
– poinformuje Ciebie o formach pomocy dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki),
– przekierują do innych placówek w razie potrzeby na terenie miasta Szczecin,
– wysłuchają i udzielą wsparcia.

Program finansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin.

Osoby pracujące, na co dzień w Stowarzyszeniu

 • Justyna Bągorska – Przewodnicząca Stowarzyszenia „DA DU”, wykształcenie wyższe, absolwentka Akademii Rolniczej na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie – studia magisterskie, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego- studia podyplomowe w kierunku pedagogika szkolna, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- na kierunku studia podyplomowe seksuologiczne, specjalista terapii uzależnień- Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS konsultant, szkoleniowiec – HIV/AIDS, I i II stopień Studium Przemocy Przeciwdziałania w Rodzinie Niebieskiej Linii, Ukończone szkolenie w zakresie podwójnej diagnozy w uzależnieniach, szkolenie Trenerów I –stopnia,  Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- trener warsztatów, I i II– stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Ukończony Zaawansowany Kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej- Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu, Certyfikat ,,Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków FRED” Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Certyfikat Candis –program dla osób uzależnionych od przetworów konopi- Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w nurcie systemowym – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej,  w trakcie III roku  studiów magisterskich psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Stowarzyszeniu pracuje przy Telefonie Zaufania, prowadzi zajęcia edukacyjne i szkoleniowe w Stowarzyszeniu dla podopiecznych i osób zainteresowanych. Prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne dla pacjentów, pracuje  jako streetwoker z MSM i osobami świadczącymi usługi seksualne.
 • Małgorzata Kłys – Rachwalska – mgr pielęgniarstwa, sekretarz Stowarzyszenia „DA DU”, kierownik Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych. absolwentka  Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie o kierunku pielęgniarstwo, kurs pedagogiczny na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, certyfikat doradcy HIV/AIDS Krajowego Centrum ds. AIDS, Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS  konsultant, szkoleniowiec – HIV/AIDS. W Stowarzyszeniu pracuje przy Telefonie Zaufania, prowadzi zajęcia edukacyjne i szkoleniowe w Stowarzyszeniu dla podopiecznych i osób zainteresowanych. Pracuje w Anonimowym Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym jako doradca.
 • Wanda Janowska –  członek Stowarzyszenia, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, pedagog,  edukatorka HIV/AIDS,  Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS  konsultant, szkoleniowiec – HIV/AIDS pracuje przy Telefonie Zaufania. Prowadzi grupy wsparcia.
 • Artur Reginia– absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Wydział lekarski, Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS- konsultant w dziedzinie poradnictwa. W Stowarzyszeniu pracuje przy Telefonie Zaufania, prowadzi zajęcia edukacyjne i szkoleniowe w Stowarzyszeniu dla podopiecznych i osób zainteresowanych. Pracuje w Anonimowym Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym jako doradca.
 • Dariusz Wojtko– absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego –socjolog, studia podyplomowe – organizacja i administrowanie pomocą społeczną w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, Specjalizacja I stopnia z zawodu pracownika socjalnego uzyskana w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie,Specjalista Terapii Uzależnień, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs podstawowy, Streetwork – Metoda pracy wśród osób narkotyzujących oraz prostytuujących się, Kurs Towarzystwa Rozwoju Rodziny przygotowujący do realizacji edukacji seksualnej w szkołach, Bezterminowy Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie podstawowej wiedzy o HIV/AIDS, szkolenie z zakresu przeciwdziałania handlu ludźmi, szkolenie zakresie  samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy.  W Stowarzyszeniu prowadzi zajęcia edukacyjne i szkoleniowe w Stowarzyszeniu dla podopiecznych i osób zainteresowanych. Prowadzi konsultacje dla pacjentów z zakresu pomocy socjalnej i interwencji kryzysowej, pracuje  jako streetwoker z MSM i osobami świadczącymi usługi seksualne
 • Andrzej Kędzierski– policjant, absolwent IX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wykształcenie średnie, specjalista ds. przemocy i handlu ludźmi, uczestnik szkoleń organizowanych przez Fundację La Strada dotyczące przemocy seksualnej, handlu kobietami, uczestnik międzynarodowych konferencji organizowanych przez Policję niemiecką, czeską i ukraińską, organizator międzynarodowych szkoleń dotyczących przemocy seksualnej i handlu ludźmi wspólnie z MSWiA dla policjantów, organizator warsztatów dla policjantów oraz służb socjalnych, finansowanych z Funduszy norweskich z zakresu handlu ludźmi,  posiada podstawową wiedzę  z zakresu  HIV/AIDS i uzależnień. Prowadzi konsultacje dla pacjentów z zakresu interwencji i przemocy,  pracuje  jako streetwoker z MSM i osobami świadczącymi usługi seksualne
 • Renata Opiela– Pracuje w Anonimowym  Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym jako doradca.
 • Agata Rybacka- Stiller– Pracuje w Anonimowym Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym jako doradca.
 • Jagoda Szałach– wolontariuszka
 • Maciej Wieczorek– wolontariusz
 • Aneta Dembowska– wolontariuszka

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 1. URZĄD MIASTA SZCZECIN
 2. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
 3. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 4. KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 5. KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS
 6. PORADNIA NABYTYCH NIEDOBORÓW IMMUNOLOGICZNYCH W SZCZECINIE.
 7. KLINIKA CHORÓB ZAKAŻNYCH I HEPATOLOGII POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE
 8. STOWARZYSZENIE OGÓLNOPOLSKIE SIEĆ PLUS.
 9. FUNDACJA RES HUMANE
 10. STOWARZUSZENIE 1 GRUDNIA
 11. STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY „BĄDŹ Z NAMI”.
 12. ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ TOWARZYSTWA RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT Z U”
 13. KAMPANIA PRZECIW HANDLU LUDŹMI- LA STRADA
 14. WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Sponsorzy/ partnerzy finansowi i merytoryczni

 • Krajowe Centrum ds. AIDS
 • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Urząd Miasta Szczecin
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki