18 października 2017

Profilaktyka Uzależnień

Zachęcamy do skorzystania z Linii Wsparcia. Kontynuujemy projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ  2023 r. 

Kontynuujemy po raz siódmy  program Profilaktyczny z Urzędu Miasta Wydział Spraw Społecznych NR Umowy  22/0003248 

„Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla młodzieży szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin wiedzą mi po drodze w dorosłość- edycja 2023”.

 1. Liceum Ogólnokształcące NR 1 w Szczecinie ul. Piastów 12 
 2. Liceum nr 2 Szczecin ul. Henryka Pobożnego 2 
 3. Liceum Ogólnokształcące Nr 3 Szczecin ul. Pomorska 150 
 4. Liceum Ogólnokształcące Nr 4 Szczecin ul. Św. Kingi 2
 5. Zespół Szkól Budowlanych ul. Unisław 32/33 
 6. Liceum Ogólnokształcące NR 7 Szczecin ul. Jana Styki 13
 7. Zespół Szkół Nr 4 Szczecin ul. Kusocińskiego 3
 8. Nauczyciele szczecińskich szkół oraz Rodzice.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ  2022 r. 

Kontynuujemy po raz szósty  program Profilaktyczny z Urzędu Miasta Wydział Spraw Społecznych NR Umowy 22/0001172 „Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla młodzieży szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin wiedzą mi po drodze w dorosłość- edycja 2022”.

W roku 2021 obejmujemy zajęciami:  

ADRESACI PROGRAMU:

 1. Liceum Ogólnokształcące NR 1 w Szczecinie ul. Piastów 12 
 2. Liceum nr 2 Szczecin ul. Henryka Pobożnego 2 
 3. Liceum Ogólnokształcące Nr 3 Szczecin ul. Pomorska 150 
 4. Liceum Ogólnokształcące Nr 4 Szczecin ul. Św. Kingi 2
 5. Zespół Szkól Budowlanych ul. Unisław 32/33 
 6. Zespół Szkół Samochodowych Szczecin ul. Kolonowica 14 
 7. Zespół Szkół Nr 4 Szczecin ul. Kusocińskiego 3
 8. Nauczyciele szczecińskich szkół oraz Rodzice uczniów.

Program ma na celu dostarczenie wiedzy z zakresu uzależnień, poznania siebie, rozpoznawania swoich emocji, nawiązywania zdrowych relacji z innymi, umiejętność asertywności, uwrażliwienia na drugiego człowieka, szczególnie wtedy kiedy dzieje się mu krzywda, wiedzy z zakresu HIV/AIDS wraz z elementami seksuologii dla młodzież ponadgimnazjalnej (liceum, technikum). Został on opracowany na potrzeby młodzieży, dorosłych zamieszkujących miasto Szczecin jako profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa.

Cel programu profilaktyczno-edukacyjnego:

 1. Podniesienie wiedzy na temat uzależnień.
 2. Podniesienie wiedzy na temat ryzykownych zachowań seksualnych, w tym HIV/AIDS.
 3. Opóźnienie inicjacji lub eliminacja od środków psychoaktywnych legalnych i nielegalnych.
 4. Opóźnienie inicjacji seksualnej.
 5. Nabycie umiejętności z zakresu komunikacji, asertywności, wrażliwości.
 6. Nabycie umiejętności w rozpoznawaniu swoich potrzeb i oczekiwań. Nauczenie się konstruktywnych realizacji swoich celi krótko i długoterminowych.
 7. Nauczenie się rozpoznawani zachowań agresywnych i przemocowych w kontekście jednostki i grupy.
 8. Nauka radzenia sobie ze stresem.

————————————————————————————————————————————–

Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Program realizowany w ramach dotacji Gminy Miasta Szczecin Wydział Spraw Społecznych w roku 2022. 

Zadanie z zakresu redukcji szkód, polegający na prowadzeniu wielodyscyplinarnych działań środowiskowych (profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych, wspierających itp.) mających na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie skutków przyjmowania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców Szczecina. Zadanie polega na prowadzeniu kompleksowych, interdyscyplinarnych działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz innych zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów narkomanii. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w Gminie Miasto Szczecin od wielu lat. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów: 

 1. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Szczecina na temat działania i szkodliwości stosowania narkotyków oraz ich wpływu na fizjologiczne i społeczne funkcjonowanie człowieka.

 2. Ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i tzw. dopalaczy, osób zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin i bliskich.

 3. Zaktywizowanie społeczności użytkowników do zmiany stylu życia.

 4. Udzielanie szeroko rozumianego wsparcia osobom przyjmującym środki psychoaktywne w sposób szkodliwy i ryzykowny.
 5.  Ograniczenie popytu na narkotyki i tzw. dopalacze poprzez edukację i informację.
 
 6. Przeciwdziałanie zakażeniu: HIV/AIDS, HBV, HCV i in. poprzez zwiększenie poziomu wiedzy o chorobach zakaźnych przenoszonych drogą płciową.                           
 7. Informowanie o dostępnych na terenie Gminy Miasto Szczecin instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą, zapobieganiem oraz leczeniem narkomanii.
 
 8. Monitorowanie zjawiska narkomanii na terenie Szczecina z uwzględnieniem gromadzenia danych nt.: rodzajów najbardziej popularnych narkotyków stosowanych lokalnie, stylów zażywania oraz zapotrzebowania na działania z zakresu redukcji szkód dla użytkowników narkotyków i/lub tzw. dopalaczy. 

W ramach przedmiotowego projektu przeprowadzone zostaną cztery moduły profilaktyczne skierowane do mieszkańców Szczecina. 

MODUŁ I – Profilaktyczny Tramwaj 

Przejazd Tramwajem Profilaktycznym pozwoli przede wszystkim na dostarczenie wiedzy mieszkańcom Szczecina na temat szkodliwości stosowania środków psychoaktywnych, ich wpływu na życie człowieka oraz dostępnych form pomocy na terenie naszego miasta. Cztery przejazdy zostaną zorganizowanych w godzinach od 10.00 do 16.00. Podczas przejazdu dla uczestników zostaną przeprowadzone konkursy z nagrodami. Akcja prowadzona będzie również na przystankach komunikacji miejskiej oraz na pętlach.  Daty akcji: 28.05.2022, 25.06.2022, 16.07.2022, 06.08.2022r. 

MODUŁ II – Linia Wsparcia – Porozmawiaj ze mną (kontynuacja z lat poprzednich) tel. 880 815 801. 

Utworzono linię wsparcia „Porozmawiaj ze mną”. Jest to telefon wparcia dedykowany głównie mieszkańcom Szczecina znajdującej się w izolacji. Z telefonu będzie mogła korzystać młodzież, osoby dorosłe, seniorzy i pozostali mieszkańcy Szczecina, którzy potrzebują wsparcia. Konieczność uruchomienia takiej linii komunikowana była nam wielokrotnie w trakcie pracy z młodzieżą i rodzicami w poradni „Powrót z U” oraz podczas realizacji szkoleń (zadanie pn. Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców na terenie miasta Szczecin – z wiedzą mi po drodze w dorosłość, finansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin). Telefon JEST czynny trzy razy w tygodniu po dwie godziny, w godzinach wieczornych (poniedziałek, wtorek, środa, piątek, czwartek- godz. 20:00-22:00). 

MODUŁ III – Świadomy i bezpieczny wypoczynek (kontynuacja od 4 lat).

Stowarzyszenie zaplanowało kontynuację projektu z lat ubiegłych i przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych nad Odrą skierowanych głównie do osób spożywających alkohol i inne substancje psychoaktywne, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i studentów. Działania te mają na celu wyposażenie odbiorców w wiedzę na temat zdrowia publicznego, skutków spożywania alkoholu, czy nauczenie świadomego i spokojnego wypoczynku nad wodą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego. Podczas prowadzonych akcji będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów z wykształceniem psychologicznym, dotyczących negatywnych konsekwencji długiego pozostawania w izolacji takich jak m.in. ryzykowne zachowania, uzależnienie, symptomy przemocy wobec najbliższych, stany depresyjne, stany lękowe. Będziemy rozmawiać o strategiach radzenia sobie trudnymi sytuacjami życia codziennego związanymi z epidemią, w szczególności silnym stresem, umiejętnością organizacji czasu, umiejętnością radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Będziemy także informować o możliwości poszukiwania pomocy, a także promować działania wspierające świadczone przez inne organizacje pozarządowe z terenu Szczecina. 

W ramach zadania, podczas każdej akcji streetworkerskiej zostanie otworzony widoczny punkt informacyjny, w którym bezpłatnie będzie można porozmawiać ze specjalistą terapii uzależnień, psychologiem, otrzymać materiały edukacyjne (profesjonalnie przygotowane ulotki, broszury dotyczące problematyki uzależnień, gadżety), zasięgnąć informacji na temat dostępnych form pomocy oraz skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych i anonimowych porad nt. narkotyków, dopalaczy, alkoholu, leków. Realizatorzy będą motywować osoby mające problem z uzależnieniem do podjęcia odpowiedniej terapii. Nasze akcje profilaktyczne nie są ukierunkowane wyłącznie na działania edukacyjne. Stowarzyszenie koncentruje się także na pokazywaniu pozytywnych stron życia w abstynencji oraz wskazaniu alternatywnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego bez korzystania z substancji psychoaktywnych. Działania streetworkerskie wraz z punktem informacyjnym prowadzone będą w weekendy (piątek i sobota) w godzinach późno popołudniowych i wieczornych (od godziny 17:00 do 22:00), czyli w czasie przebywania na Bulwarach największej liczby osób.  Przeprowadzimy  11 akcji profilaktycznych, w dniach: 24.06.2022, 25.06.2022, 08.07.2022, 09.07.2022, 22.07.2022, 23.07.2022, 05.08.2022, 06.08.2022, 26.08.2022, 27.08.2022, 02.09.2022r.  Podczas akcji będzie można wykonać bezpłatnie, anonimowo szybkie  testy na HIV, HCV, kiłę. 

MODUŁ IV – Działania środowiskowe w środowisku kobiet podejmujących ryzykowne zachowania (narkotyki, dopalacze, leki, niebezpieczne kontakty seksualne).
Zadanie dotyczy działań środowiskowych, profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych w środowisku kobiet podejmujących ryzykowne zachowania, w tym świadczących usługi seksualne w mieszkaniowych agencjach mieszkaniowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie jest kontynuacją działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU od 2017 r. Celem głównym zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w środowisku kobiet podejmujących ryzykowne zachowania. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych tj.: podniesienie poziomu wiedzy w środowisku kobiet świadczących usługi seksualne na temat działania i szkodliwości stosowania narkotyków oraz ich wpływu na fizjologiczne i społeczne funkcjonowanie człowieka, ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych wśród okazjonalnych użytkowniczek narkotyków i tzw. dopalaczy, osób zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin i bliskich, zaktywizowanie społeczności użytkowników do zmiany stylu życia, ograniczenie popytu na narkotyki i tzw. dopalacze poprzez edukację i informację, przeciwdziałanie zakażeniu: HIV, HBV, HCV i in. poprzez zwiększenie poziomu wiedzy o chorobach zakaźnych przenoszonych drogą płciową. W trakcie działań środowiskowych prowadzimy profilaktykę dotyczącą uzależnień, profilaktykę z zakresu wiedzy HIV/AIDS i STI, problematyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych ostatnio na rynku dopalaczy. Rozdajemy nieodpłatnie materiały edukacyjne. Informujemy o ofercie pomocowej w zakresie uzależnień, przemocy czy chorób wenerycznych w Gminie Szczecin oraz informujemy o możliwości bezpłatnego i anonimowego testowania się w kierunku HIV, HCV i kiły w Punkcie Informacyjno–Diagnostycznym w Szczecinie. Wieloletnia praca środowiskowa z kobietami potwierdza, że jest to grupa, w której występuje wiele problemów społecznych począwszy od problemów rodzinnych, zawodowych, uzależnień od środków psychoaktywnych i problemów zdrowotnych.

Kontynuujemy po raz piąty program Profilaktyczny z Urzędu Miasta Wydział Spraw Społecznych NR Umowy 21/0002491 „Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla młodzieży szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin wiedzą mi po drodze w dorosłość- edycja 2021”.

W roku 2021 obejmujemy zajęciami:

ADRESACI PROGRAMU:

 1. Liceum Ogólnokształcące NR 1 w Szczecinie ul. Piastów 12 
 2. Liceum nr 2 Szczecin ul. Henryka Pobożnego 2 
 3. Liceum Ogólnokształcące Nr 3 Szczecin ul. Pomorska 150 
 4. Liceum Ogólnokształcące Nr 4 Szczecin ul. Św. Kingi 2
 5. Zespół Szkól Budowlanych ul. Unisław 32/33 
 6. Zespół Szkół Samochodowych Szczecin ul. Kolonowica 14 
 7. Zespół Szkół Nr 4 Szczecin ul. Kusocińskiego 3
 8. Nauczyciele szczecińskich szkół oraz Rodzice uczniów.

Program ma na celu dostarczenie wiedzy z zakresu uzależnień, poznania siebie, rozpoznawania swoich emocji, nawiązywania zdrowych relacji z innymi, umiejętność asertywności, uwrażliwienia na drugiego człowieka, szczególnie wtedy kiedy dzieje się mu krzywda, wiedzy z zakresu HIV/AIDS wraz z elementami seksuologii dla młodzież ponadgimnazjalnej (liceum, technikum). Został on opracowany na potrzeby młodzieży, dorosłych zamieszkujących miasto Szczecin jako profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa.

Cel programu profilaktyczno-edukacyjnego:

 1. Podniesienie wiedzy na temat uzależnień.
 2. Podniesienie wiedzy na temat ryzykownych zachowań seksualnych, w tym HIV/AIDS.
 3. Opóźnienie inicjacji lub eliminacja od środków psychoaktywnych legalnych i nielegalnych.
 4. Opóźnienie inicjacji seksualnej.
 5. Nabycie umiejętności z zakresu komunikacji, asertywności, wrażliwości.
 6. Nabycie umiejętności w rozpoznawaniu swoich potrzeb i oczekiwań. Nauczenie się konstruktywnych realizacji swoich celi krótko i długoterminowych.
 7. Nauczenie się rozpoznawani zachowań agresywnych i przemocowych w kontekście jednostki i grupy.
 8. Nauka radzenia sobie ze stresem.

———————————————————————————————————————————–

Szkolenie kadr Domów Pomocy Społecznej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. Zadanie w ramach małej dotacji finansowana ze środków Gminy Miasta Szczecin. 

Podstawą programu jest edukacja personelu Domów, której celem jest lepsze rozumienie przez nich problemów alkoholowych i wypracowanie procedur i metod działania opartych na jednolitych przekonaniach i spójnych postawach wobec tych problemów. Celem zdania jest zwiększenie wiedzy personelu, który pozwoli lepiej diagnozować i monitorować problemy pijących mieszkańców. Umiejętność różnicowania wzorów spożywania alkoholu pozwoli na bardziej realistyczną ocenę skali problemów alkoholowych i zaplanowanie adekwatnych oddziaływań wobec osób pijących alkohol szkodliwie i uzależnionych od alkoholu. Większa świadomość zagrożeń wynikających z używania alkoholu może być przydatna w motywowaniu mieszkańców do zaprzestania lub zmiany wzoru picia. Podczas  szkoleń przedyskutowane zostaną takie rozwiązania, które pozwolą na to, aby personel nie tylko wiedział, co robić, ale też rozumiał, dlaczego tak właśnie powinien postępować. Jednym z elementów ustaleń powinien być system wzajemnego informowania się o spożywaniu alkoholu przez mieszkańców i o ich zachowaniach pod wpływem alkoholu, sposoby reagowania na agresję (np. zbiorowa interwencja, wzywanie policji), egzekwowanie odpowiedzialności za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu. 

Miejsce realizacji zadania:

1. Dom Pomocy Społecznej ul. Romera 21/29 Szczecin 

2. Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6 Szczecin 

3. Dom Pomocy Społecznej ul. Krucza 17 Szczecin 

4. Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU ul. Arkońska 4 Szczecin.

———————————————————————————————————————————–

Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Program realizowany w ramach dotacji Gminy Miasta Szczecin Wydział Spraw Społecznych w roku 2021. 

Zadanie z zakresu redukcji szkód, polegający na prowadzeniu wielodyscyplinarnych działań środowiskowych (profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych, wspierających itp.) mających na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie skutków przyjmowania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców Szczecina. Zadanie polega na prowadzeniu kompleksowych, interdyscyplinarnych działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz innych zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów narkomanii. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w Gminie Miasto Szczecin od wielu lat. W związku z wprowadzeniem z dniem 20 marca 2020 r. przez Ministra Zdrowia stanu epidemii, wszelkie podejmowane przez nas działania będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego, zaleceń i wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów: 

 1. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Szczecina na temat działania i szkodliwości stosowania narkotyków oraz ich wpływu na fizjologiczne i społeczne funkcjonowanie człowieka.

 2. Ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i tzw. dopalaczy, osób zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin i bliskich.

 3. Zaktywizowanie społeczności użytkowników do zmiany stylu życia.

 4. Udzielanie szeroko rozumianego wsparcia osobom przyjmującym środki psychoaktywne w sposób szkodliwy i ryzykowny.
 5.  Ograniczenie popytu na narkotyki i tzw. dopalacze poprzez edukację i informację.
 
 6. Przeciwdziałanie zakażeniu: HIV/AIDS, HBV, HCV i in. poprzez zwiększenie poziomu wiedzy o chorobach zakaźnych przenoszonych drogą płciową.                           
 7. Informowanie o dostępnych na terenie Gminy Miasto Szczecin instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą, zapobieganiem oraz leczeniem narkomanii.
 
 8. Monitorowanie zjawiska narkomanii na terenie Szczecina z uwzględnieniem gromadzenia danych nt.: rodzajów najbardziej popularnych narkotyków stosowanych lokalnie, stylów zażywania oraz zapotrzebowania na działania z zakresu redukcji szkód dla użytkowników narkotyków i/lub tzw. dopalaczy. 

W ramach przedmiotowego projektu przeprowadzone zostaną cztery moduły profilaktyczne skierowane do mieszkańców Szczecina. 

MODUŁ I – Profilaktyczny Tramwaj 

Przejazd Tramwajem Profilaktycznym pozwoli przede wszystkim na dostarczenie wiedzy mieszkańcom Szczecina na temat szkodliwości stosowania środków psychoaktywnych, ich wpływu na życie człowieka oraz dostępnych form pomocy na terenie naszego miasta. Osiem przejazdów zostanie zorganizowanych w godzinach od 10.00 do 16.00. Podczas przejazdu dla uczestników zostaną przeprowadzone konkursy z nagrodami. Akcja profilaktyczna będzie przeprowadzona w reżimie sanitarnym z zachowaniem wszystkich wymogów, które są egzekwowane w okresie pandemii związanej z COVID-19. Każdy z edukatorów wyposażony będzie w maseczkę i inne środki ochrony osobistej, będzie także przestrzegany dystans społeczny. Akcja prowadzona będzie również na przystankach komunikacji miejskiej oraz na pętlach.  Daty akcji: 05.06.2021, 26.06.2021, 10.07.2021, 24.07.2021, 07.08.2021, 21.08.2021, 04.09.2021, 11.09.2021. 

MODUŁ II – Linia Wsparcia – Porozmawiaj ze mną (kontynuacja z roku poprzedniego) tel. 880 815 801. 

Utworzono linię wsparcia „Porozmawiaj ze mną”. Jest to telefon wparcia dedykowany głównie mieszkańcom Szczecina znajdującej się w izolacji. Z telefonu będzie mogła korzystać młodzież, osoby dorosłe, seniorzy i pozostali mieszkańcy Szczecina, którzy potrzebują wsparcia. Konieczność uruchomienia takiej linii komunikowana była nam wielokrotnie w trakcie pracy z młodzieżą i rodzicami w poradni „Powrót z U” oraz podczas realizacji szkoleń (zadanie pn. Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców na terenie miasta Szczecin – z wiedzą mi po drodze w dorosłość, finansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin). Telefon JEST czynny trzy razy w tygodniu po dwie godziny, w godzinach wieczornych (poniedziałek, środa, piątek- godz. 20:00-22:00). 

MODUŁ III – Świadomy i bezpieczny wypoczynek (kontynuacja od 3 lat).

Stowarzyszenie zaplanowało kontynuację projektu z lat ubiegłych i przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych nad Odrą z uzupełnieniem informacji nt. pandemii COVID-19, skierowanych głównie do osób spożywających alkohol i inne substancje psychoaktywne, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i studentów. Działania te mają na celu wyposażenie odbiorców w wiedzę na temat zdrowia publicznego, skutków spożywania alkoholu, czy nauczenie świadomego i spokojnego wypoczynku nad wodą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego. Podczas prowadzonych akcji będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów z wykształceniem psychologicznym, dotyczących negatywnych konsekwencji długiego pozostawania w izolacji takich jak m.in. ryzykowne zachowania, uzależnienie, symptomy przemocy wobec najbliższych, stany depresyjne, stany lękowe. Będziemy rozmawiać o strategiach radzenia sobie trudnymi sytuacjami życia codziennego związanymi z epidemią, w szczególności silnym stresem, umiejętnością organizacji czasu, umiejętnością radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Będziemy także informować o możliwości poszukiwania pomocy, a także promować działania wspierające świadczone przez inne organizacje pozarządowe z terenu Szczecina. 

W ramach zadania, podczas każdej akcji streetworkerskiej zostanie otworzony widoczny punkt informacyjny, w którym bezpłatnie będzie można porozmawiać ze specjalistą terapii uzależnień, psychologiem, otrzymać materiały edukacyjne (profesjonalnie przygotowane ulotki, broszury dotyczące problematyki uzależnień, gadżety), zasięgnąć informacji na temat dostępnych form pomocy oraz skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych i anonimowych porad nt. narkotyków, dopalaczy, alkoholu, leków, COVID-19. Realizatorzy będą motywować osoby mające problem z uzależnieniem do podjęcia odpowiedniej terapii. Nasze akcje profilaktyczne nie są ukierunkowane wyłącznie na działania edukacyjne. Stowarzyszenie koncentruje się także na pokazywaniu pozytywnych stron życia w abstynencji oraz wskazaniu alternatywnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego bez korzystania z substancji psychoaktywnych. Działania streetworkerskie wraz z punktem informacyjnym prowadzone będą w weekendy (piątek i sobota) w godzinach późnopopołudniowych i wieczornych (od godziny 17:00 do 22:00), czyli w czasie przebywania na Bulwarach największej liczby osób. Planujemy przeprowadzenie 6 akcji profilaktycznych, w dniach: 25.06.2021, 26.06.2021, 30.08.2021, 31.08.2021, 20.08.2021, 21.08.2021. 

MODUŁ IV – Działania środowiskowe w środowisku kobiet podejmujących ryzykowne zachowania (narkotyki, dopalacze, leki, niebezpieczne kontakty seksualne).
Zadanie dotyczy działań środowiskowych, profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych w środowisku kobiet podejmujących ryzykowne zachowania, w tym świadczących usługi seksualne w mieszkaniowych agencjach mieszkaniowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie jest kontynuacją działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU od 2017 r. Celem głównym zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w środowisku kobiet podejmujących ryzykowne zachowania. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych tj.: podniesienie poziomu wiedzy w środowisku kobiet świadczących usługi seksualne na temat działania i szkodliwości stosowania narkotyków oraz ich wpływu na fizjologiczne i społeczne funkcjonowanie człowieka, ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych wśród okazjonalnych użytkowniczek narkotyków i tzw. dopalaczy, osób zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin i bliskich, zaktywizowanie społeczności użytkowników do zmiany stylu życia, ograniczenie popytu na narkotyki i tzw. dopalacze poprzez edukację i informację, przeciwdziałanie zakażeniu: HIV, HBV, HCV i in. poprzez zwiększenie poziomu wiedzy o chorobach zakaźnych przenoszonych drogą płciową. W trakcie działań środowiskowych prowadzimy profilaktykę dotyczącą uzależnień, profilaktykę z zakresu wiedzy HIV/AIDS i STI, problematyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych ostatnio na rynku dopalaczy. Rozdajemy nieodpłatnie materiały edukacyjne. Informujemy o ofercie pomocowej w zakresie uzależnień, przemocy czy chorób wenerycznych w Gminie Szczecin oraz informujemy o możliwości bezpłatnego i anonimowego testowania się w kierunku HIV, HCV i kiły w Punkcie Informacyjno–Diagnostycznym w Szczecinie.
Wieloletnia praca środowiskowa z kobietami potwierdza, że jest to grupa, w której występuje wiele problemów społecznych począwszy od problemów rodzinnych, zawodowych, uzależnień od środków psychoaktywnych i problemów zdrowotnych.

———————————————————————————————————————————–

Kontynuujemy po raz czwarty z rzędu  program Profilaktyczny z Urzędu Miasta NR Umowy  20/0000099 „Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla młodzieży szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin wiedzą mi po drodze w dorosłość- edycja 2020”.

W roku 2020 obejmujemy zajęciami:

ADRESACI  PROGRAMU:

 1. Liceum Ogólnokształcące NR 1 w Szczecinie ul. Piastów 12 (1 klasa liceum- 2 rok)
 2. Zespół Szkół NR 8 Szczecin ul. 3 Maja 1 (1 klasa liceum- 2 rok)
 3. Liceum nr 2 Szczecin ul. Henryka Pobożnego 2 (2 klasy Liceum – 2 rok)- kontynuacja z lat poprzednich
 4.  Liceum nr 2 Szczecin ul. Henryka Pobożnego 2  (2 klasy Liceum – 2 rok)
 5. Liceum Ogólnokształcące Nr 3 Szczecin ul. Pomorska  150 (1 rok)
 6. Zespół Szkól Budowlanych ul. Unisław 32/33 (1 klasa Technikum – 3 rok) kontynuacja z poprzedniego roku.
 7. Zespół Szkół Samochodowych Szczecin ul. Kolonowica 14 (1 rok)
 8. Nauczyciele szczecińskich szkół oraz Rodzice uczniów.

———————————————————————————————————————————–

Kontynuujemy po raz trzeci z rzędu  program Profilaktyczny z Urzędu Miasta NR Umowy WSS.VIII.3.2019.RFS- CRU: 19/0000998  – Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla młodzieży szkół licealnych, ich nauczycieli oraz rodziców na terenie miasta Szczecin. „Z wiedzę mi po drodze w dorosłość”.
W rok 2019 obejmujemy zajęciami: adresaci zadania

ADRESACI  PROGRAMU:

 1. Liceum Ogólnokształcące NR 1 w Szczecinie ul. Piastów 12 (1 klasa liceum- 1 rok)
 2. Zespół Szkół NR 8 Szczecin ul. 3 Maja 1 (1 klasa liceum- 1 rok)
 3. Liceum nr 2 Szczecin ul. Henryka Pobożnego 2 (2 klasy Liceum – 2 rok)- kontynuacja z lat poprzednich
 4.  Liceum nr 2 Szczecin ul. Henryka Pobożnego 2  (2 klasy Liceum – 1 rok)
 5.  Zespól Szkół nr 4 Szczecin ul. Kusocińskiego 3 (1 klasa Technikum – 2 rok) kontynuacja z roku poprzedniego
 6. Zespół Szkól Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej Szczecin ul. Hoża 6 – (1 klasa Technikum -2 rok)- kontynuacja z roku poprzedniego
 7.  Zespól Szkół nr 3 Szczecin ul. Sowińskiego 1 (1 klasa Liceum/Technikum- 3 rok)- kontynacja z poprzedniego roku.
 8. Zespół Szkól Budowlanych ul. Unisław 32/33 (1 klasa Technikum – 2 rok) kontynacja z poprzedniego roku.
 9. Nauczyciele szczecińskich szkół oraz Rodzice uczniów.

——————————————————————————————————————–

Kontynuujemy program Profilaktyczny z Urzędu Miasta NR Umowy WSS.VIII.2.2018.RFS- CRU18/0000358  – Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla młodzieży szkół licealnych, ich nauczycieli oraz rodziców na terenie miasta Szczecin. „Z wiedzę mi po drodze w dorosłość”.
W rok 2018 obejmujemy zajęciami: adresaci zadania

ADRESACI  PROGRAMU:

Liceum nr 2 Szczecin ul. Henryka Pobożnego 2 (2 klasy Liceum – 2 rok)- kontynuacja z roku poprzedniego
Liceum nr 2 Szczecin ul. Henryka Pobożnego 2  (2 klasy Liceum – 1 rok)
Zespól Szkół nr 4 Szczecin ul. Kusocińskiego 3 (1 klasa Technikum – 2 rok) kontynuacja z roku poprzedniego
Zespół Szkól Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej Szczecin ul. Hoża 6 – (1 klasa Technikum -2 rok)- kontynuacja z roku poprzedniego
Zespól Szkół nr 3 Szczecin ul. Sowińskiego 1 (1 klasa Liceum/Technikum- 1 rok)
Zespół Szkól Budowlanych ul. Unisław 32/33 (1 klasa Technikum – 1 rok)
Nauczyciele szczecińskich szkół
Rodzice

Ruszamy z nowy projektem finansowanym przez Urząd Miasta Szczecin Wydział Spraw Społecznych  

Program profilaktyczny „ Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla młodzieży szkół licealnych, ich nauczycieli oraz rodziców na terenie miasta Szczecin”.

Program ma na celu dostarczenie wiedzy z zakresu uzależnień, poznania siebie, rozpoznawania swoich emocji, nawiązywania zdrowych relacji z innymi, umiejętność asertywności, uwrażliwienia na drugiego człowieka, szczególnie wtedy kiedy dzieje się mu krzywda, wiedzy z zakresu  HIV/AIDS  wraz  z elementami seksuologii dla młodzież ponadgimnazjalnej (liceum, technikum). Został on opracowany na potrzeby młodzieży, dorosłych zamieszkujących miasto Szczecin  jako profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa.

Cel programu profilaktyczno-edukacyjnego:

 1. Podniesienie wiedzy na temat uzależnień.
 2. Podniesienie wiedzy na temat ryzykownych zachowań seksualnych, w tym HIV/AIDS.
 3. Opóźnienie inicjacji lub eliminacja od środków psychoaktywnych legalnych i nielegalnych.
 4. Opóźnienie inicjacji seksualnej.
 5. Nabycie umiejętności z zakresu komunikacji, asertywności, wrażliwości.
 6. Nabycie umiejętności w rozpoznawaniu swoich potrzeb i oczekiwań. Nauczenie się konstruktywnych realizacji swoich celi krótko i długoterminowych.
 7. Nauczenie się rozpoznawani zachowań agresywnych i przemocowych w kontekście jednostki i grupy.
 8. Nauka radzenia sobie ze stresem.

Zajęcia  4 godziny dydaktyczne. Tematy zajęć- modułów  warsztatowo – seminaryjnych:

 1. Komunikacja.
 2. Tolerancja, inność. Szacunek do siebie i innych. Moje postawy.
 3. Świat moich uczuć. Potrzeby, oczekiwania.
 4. Uzależnienia od środków psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne, zaburzenia odżywiania.
 5. Seksualność. Choroby przenoszone drogą płciową ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS.
 6. Przemoc rówieśnicza, zachowania agresywne. Cyberprzestrzeń. Handel ludźmi.
 7. Stres. Jak sobie z nim radzić w dzisiejszym świecie.

Na początek obejmujemy następujące szkoły:

Liceum nr 2 Szczecin ul. Henryka Pobożnego 2

Zespól Szkół nr 4 Szczecin ul. Kusocińskiego 3

Zespół Szkól Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej Szczecin ul. Hoża 6

W programie biorą udział specjaliści terapii uzależnień i specjaliści ds. przemocy czyli Justyna, Bogusia, Monika, Andrzej, Jacek.